Местни избори 2023

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи в с. Средногорово на 30.11.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 14.12.2022 г.)

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г. и в изпълнение на Заповед № 1911/08.11.2022 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общинска земеделска земя, както следва: /обект 1/ Поземлен имот с идентификатор 68446.29.58 (шест осем четири четири шест точка две девет точка пет осем) по КККР на с. Средногорово, одобрени със Заповед № РД-18-967/22.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Средногорово м. „Къра“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: четвърта; Номер по предходен план: 029058 с площ от 1 480.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 68446.29.63 (шест осем четири четири шест точка две девет точка шест три) по КККР на с. Средногорово, одобрени със Заповед № РД-18-967/22.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Средногорово м. „Къра“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: четвърта; Номер по предходен план: 029063 с площ от 1 911.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 68446.130.39 (шест осем четири четири шест точка едно три нула точка три девет) по КККР на с. Средногорово, одобрени със Заповед № РД-18-967/22.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Средногорово м. „Нови лозя“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: седма; Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10 m. от двете страни до крайните проводници или на 11 m. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засаждат високостеблена растителност; Номер по предходен план: 130039 с площ от 900.00 кв. м.; Всички с обща площ от 4 291.00 кв.м., с начален годишен наем в размер на 110.00 /сто и десет/ лв. без ДДС.
/обект 2/ Поземлен имот с идентификатор 68446.72.135 (шест осем четири четири шест точка седем две точка едно три пет) по КККР на с. Средногорово, одобрени със Заповед № РД-18-967/22.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Средногорово м. „Спиров бозалък“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: седма; Номер по предходен план: 072135 с площ от 1 100.00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 68446.111.3 (шест осем четири четири шест точка едно едно едно точка три) по КККР на с. Средногорово, одобрени със Заповед № РД-18-967/22.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Средногорово м. „Средния юрт“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: седма; Номер по предходен план: 111003 с площ от 1 296.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 68446.111.54 (шест осем четири четири шест точка едно едно едно точка пет четири) по КККР на с. Средногорово, одобрени със Заповед № РД-18-967/22.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Средногорово м. „Средния юрт“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: седма; Номер по предходен план: 111054 с площ от 302.00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 68446.128.1 (шест осем четири четири шест точка едно две осем точка едно) по КККР на с. Средногорово, одобрени със Заповед № РД-18-967/22.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Средногорово м. „Стари лозя“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: седма; Номер по предходен план: 128001 с площ от 899.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 68446.128.5 (шест осем четири четири шест точка едно две осем точка пет) по КККР на с. Средногорово, одобрени със Заповед № РД-18-967/22.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Средногорово м. „Стари лозя“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: седма; Номер по предходен план: 128005 с площ от 1 200.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 68446.183.35 (шест осем четири четири шест точка едно осем три точка три пет) по КККР на с. Средногорово, одобрени със Заповед № РД-18-967/22.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Средногорово м. „Рачова могила“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: седма; Номер по предходен план: 183035 с площ от 4 784.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 68446.183.43 (шест осем четири четири шест точка едно осем три точка четири три) по КККР на с. Средногорово, одобрени със Заповед № РД-18-967/22.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Средногорово м. „Рачова могила“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: седма; Номер по предходен план: 183043 с площ от 1 569.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 68446.183.68 (шест осем четири четири шест точка едно осем три точка шест осем) по КККР на с. Средногорово, одобрени със Заповед № РД-18-967/22.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Средногорово м. „Джобов цер“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: седма; Номер по предходен план: 183068 с площ от 1 400.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 68446.232.3 (шест осем четири четири шест точка две три две точка три) по КККР на с. Средногорово, одобрени със Заповед № РД-18-967/22.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Средногорово м. „Герана“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: десета; Номер по предходен план: 232003 с площ от 12 651.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 68446.232.4 (шест осем четири четири шест точка две три две точка четири) по КККР на с. Средногорово, одобрени със Заповед № РД-18-967/22.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Средногорово м. „Герана“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: десета; Номер по предходен план: 232004 с площ от 20 781.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 68446.263.2 (шест осем четири четири шест точка две шест три точка две) по КККР на с. Средногорово, одобрени със Заповед № РД-18-967/22.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Средногорово м. „Копаната могила“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: десета; Номер по предходен план: 263002 с площ от 2 200.00 кв. м.; Всички с обща площ от 48 182.00 кв. м., с начален годишен наем в размер на 500.00 /пет стотин/ лв. без ДДС.

Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.

Публичните търгове да се проведат на 30.11.2022 год. както следва: за /обект 1/ в 11:00 часа, за /обект 2/ в 11:15 часа в „Ритуална зала“ на Община Казанлък.

При липса на кандидати – втора дата – 14.12.2022 г., при същите условия.

Депозит за участие в търга - 50 % от първоначалната цена.

Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Документи ще се приемат до 12:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ №6.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.

За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, www.kazanlak.bg или на тел. 0431/98 249.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ
Зам. – кмет на Община Казанлък

публ. на 15.11.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220