Местни избори 2023

Публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи в землището на с. Шейново /първа дата 30.11.2022 г., втора дата при липса на кандидати 14.12.2022 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г. и в изпълнение на Заповед № 1909/08.11.2022 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общинска земеделска земя, както следва: /обект 1/ Поземлен имот с идентификатор 83106.4.7 (осем три едно нула шест точка четири точка седем) по КККР на с. Шейново одобрени със Заповед  на КККР № РД-18-94/29.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес: с. Шейново, м. „Цв. воденица“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: четвърта; Номер по предходен план: 004007; с площ от 788.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 83106.4.20 (осем три едно нула шест точка четири точка две нула) по КККР на с. Шейново одобрени със Заповед  на КККР № РД-18-94/2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес: с. Шейново, м. „Цв. воденица“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: четвърта; Номер по предходен план: 004020; с площ от 1 285.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 83106.4.22 (осем три едно нула шест точка четири точка две две) по КККР на с. Шейново одобрени със Заповед  на КККР № РД-18-94/29.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес: с. Шейново, м. „Цв. воденица“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: четвърта; Номер по предходен план: 004022; с площ от 873.00 кв. м.; Всички с обща площ 2 946 кв.м. и  начален годишен наем в размер на 90.00 (деветдесет) лв. без ДДС.
/обект 2/ Поземлен имот с идентификатор 83106.4.3 (осем три едно нула шест точка четири точка три) по КККР на с. Шейново, одобрени със заповед №РД-18-94/29.12.2009 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Шейново, м. “Цв. воденица“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване – нива; Категория на земята при неполивни условия: четвърта; с площ 908.00 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор 83106.4.4 (осем три едно нула шест точка четири точка четири) по КККР на с. Шейново, одобрени със заповед №РД-18-94/29.12.2009 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Шейново, м. “Цв. воденица“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване – нива; Категория на земята при неполивни условия: четвърта; с площ 972.00 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор 83106.4.5 (осем три едно нула шест точка четири точка пет) по КККР на с. Шейново, одобрени със заповед №РД-18-94/29.12.2009 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Шейново, м. “Цв. воденица“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване – нива; Категория на земята при неполивни условия: четвърта; с площ 1 144.00 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор 83106.4.6 (осем три едно нула шест точка четири точка шест) по КККР на с. Шейново, одобрени със заповед №РД-18-94/29.12.2009 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Шейново, м. “Цв. воденица“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване – нива; Категория на земята при неполивни условия: четвърта; с площ 1 844.00 кв.м. Всички с обща площ от 4 868.00 кв. м. с начален годишен наем в размер на 126.00 лв. (сто двадесет и шест лева) без ДДС.

Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.

Публичните търгове да се проведат на 30.11.2022 год. както следва: за /обект 1/ в 10:00 часа, за /обект 2/ в 10:15 часа в „Ритуална зала“ на Община Казанлък.

При липса на кандидати – втора дата – 14.12.2022 г., при същите условия.

Депозит за участие в търга - 50 % от първоначалната цена.

Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Документи ще се приемат до 12:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ №6.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.

За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, www.kazanlak.bg или на тел. 0431/98 249.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам. – кмет на Община Казанлък

 

публ. на 15.11.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220