Местни избори 2023

Публичет търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имот на 16.12.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 01.07.2022 г.)

Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №790 от 29.09.2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1, 2 и 3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) и свое Решение №556/28.09.2017 г. за откриване на процедура за приватизация, ОбС – Казанлък реши: Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Част от сграда с идентификатор 35167.504.637.3 с обща площ 807 кв. м, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ №11, с включени следните самостоятелни обекта в сградата: СОС с идентификатор 35167.504.637.3.6  с РЗП 72 кв. м. (стълбищна клетка със ЗП 22 кв.м и търговски обект със ЗП 50 кв. м) и прилежащи части от общите части на сградата, адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 1; Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда; Брой нива на обекта – 2, при съседни обекти: Ниво 1 - на същия етаж: 35167.504.637.3.1, под обекта: няма, над обекта: няма, ниво 2 - на същия етаж: 35167.504.637.3.3, под обекта: 35167.504.637.3.1, над обекта: 35167.504.637.3.7. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637; СОС с идентификатор 35167.504.637.3.7 със застроена площ 405 кв. м и прилежащи части от общите части на сградата, адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 3; Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда; Брой нива на обекта – 1, при съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.3, 35167.504.637.3.6, над обекта: 35167.504.637.3.8. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637; СОС с идентификатор 35167.504.637.3.8  със застроена площ 405 кв. м и прилежащи части от общите части на сградата, адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 4; предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда; брой нива на обекта – 1, при съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.7, над обекта: 35167.504.637.3.9. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637; СОС с идентификатор 35167.504.637.3.9 със застроена площ 405 кв. м и прилежащи части от общите части на сградата, адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 5; предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда; брой нива на обекта – 1, при  съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.8, над обекта няма. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. По действащият Подробен устройствен план гр. Казанлък за имота е отреден УПИ Ⅱ в квартал 203 по плана на града, одобрен със Заповед №РД-02-14-192/1987 г. на Кмета на Община Казанлък. Търгът да се проведе при следните условия:
1.Начална тръжна цена 702 700 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проекто-договора към тръжната документация.
2Стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50% от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4Получаване на тръжна документация – от гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
5При получаване на тръжната документация кандидатите представят:
а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10:00 до 15:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.
9. Търгът да се проведе на 02.12.2022 г. от 14:00 часа в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ №6, гр. Казанлък. В случай на липса на кандидати на първа дата, търгът да се проведе на 16.12.2022 г. при същите условия.

Председател: /П/
Н. Златанов

публ. на 21.11.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220