Местни избори 2023

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ,,ДИРЕКТОР“ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР „МУЗЕЙ НА ФОТОГРАФИЯТА И СЪВРЕМЕННИТЕ ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА”

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 91 от Кодекса на труда и

Заповед  № 2108/05.12.2022 г. на Кмета на Община Казанлък, изменена със заповед №11/06.01.2023 г. 

 

СЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР

„МУЗЕЙ НА ФОТОГРАФИЯТА И СЪВРЕМЕННИТЕ ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА”

 

 

Място на работа – ПЦ “Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства“.

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в ПЦ“Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства“.

 

   I.Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

 • Образование – висше, образователно- квалификационна степен „магистър“;
 • Професионално направление – „Фотография“, „Графичен и инженерен дизайн”,  „Публична администрация“, „Стопанско управление“
 • Професионален опит по специалността – 3 години;
 • Организационни умения,нагласа за работа в екип,адаптивност,комуникативност;

Като предимство се счита:

 • Присъдени научни степени и звания;
 • Опит в областта на музейното дело  и опазване на културното наследство;
 • Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
 • Чуждоезикова подготовка;
 • Компютърна грамотност;

 

 II.Начин на провеждане на конкурса

 • Защита на концепция за дейността и развитието на ПЦ “Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства“ за период от пет години, подробно разработена за първата от тях;
 • Събеседване;

III.Необходими документи за участие в конкурса

 • Заявление за участие /свободен текст/;
 • Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага);
 • Професионална автобиография;
 • Документ за завършено образование (копие);
 • Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит- трудова книжка, осигурителна книжка; служебна книжка(копия);
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство при прекъсване на трудовата дейност за повече от 3 месеца;
 • Документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (копие);
 • Концепция до 10 печатни страници за дейността и развитието на ПЦ “Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства“ за период от пет години /подробно разработена първата от тях/.

 

           Концепцията се предоставя в седем екземпляра, в отделен, запечатан и ненадписан плик (бройките са съобразени с броя на членовете на комисията).

          Предоставените копия на документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала“ и подпис.

 

  IV.Място и срок за подаване на документите:

 

Място на подаване на документите:

 • Община Казанлък, ул.“Розова долина“ №6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише №2- „Деловодство“.

/всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч./

Телефон за информация: 0431/99547

 

Място на обявяване на списъците и съобщенията:

 • Табло в Център за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Казанлък, ул.“Розова долина“ № 6, както и електронната страница на Община Казанлък;

 

Срок за подаване на документите:

 • Един месец от датата на публикуване на обявлението за конкурса в местен печат и на електронната страница на Община Казанлък.

/до 17.00ч. на 23.01.2023 г., който не може да бъде по- кратък от 1 месец от датата на публикуване на обявяването на конкурса- чл.1, т.3 от КТ/

 

 

ГАЛИНА СТОЯНОВА /П/

Кмет на Община Казанлък

 

публ. на 09.12.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220