Публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на с. Хаджидимитрово /първа дата 31.01.2023 г., втора дата при липса на кандидати 14.02.2023 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г. и в изпълнение на Заповед № 34/09.01.2023 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общинска земеделска земя, както следва:
 /обект 1/ Поземлен имот с идентификатор 77027.7.7 (седем седем нула две седем точка седем точка седем) по КККР на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед № РД-18-962/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Хаджидимитрово м. „Ак бунар“; АЧОС №863/01.02.2011 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 007007 с площ от 1 309.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 77027.9.35 (седем седем нула две седем точка девет точка три пет) по КККР на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед № РД-18-962/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Хаджидимитрово м. „Баиролу“; АЧОС №864/01.02.2011 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 009035 с площ от 911.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 77027.11.55 (седем седем нула две седем точка едно едно точка пет пет) по КККР на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед № РД-18-962/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Хаджидимитрово м. „Баиролу“; АЧОС №901/30.03.2011 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 011055 с площ от 310.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 77027.10.49 (седем седем нула две седем точка едно нула точка четири девет) по КККР на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед № РД-18-962/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Хаджидимитрово м. „Баиролу“; АЧОС №900/29.03.2011 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 010049 с площ от 270.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 77027.12.55 (седем седем нула две седем точка едно две точка пет пет) по КККР на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед № РД-18-962/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Хаджидимитрово м. „Баиролу“; АЧОС №903/31.03.2011 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 012055 с площ от 147.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 77027.12.59 (седем седем нула две седем точка едно две точка пет девет) по КККР на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед № РД-18-962/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Хаджидимитрово м. „Баиролу“; АЧОС №904/31.03.2011 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 012059 с площ от 490.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 77027.12.61 (седем седем нула две седем точка едно две точка шест едно) по КККР на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед № РД-18-962/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Хаджидимитрово м. „Баиролу“; АЧОС №905/31.03.2011 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 012061 с площ от 927.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 77027.16.12 (седем седем нула две седем точка едно шест точка едно две) по КККР на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед № РД-18-962/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Хаджидимитрово м. „Ак таш“; АЧОС №906/31.03.2011 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: десета; Номер по предходен план: 016012 с площ от 1050.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 77027.16.17 (седем седем нула две седем точка едно шест точка  едно седем) по КККР на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед № РД-18-962/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Хаджидимитрово м. „Ак таш“; АЧОС №898/29.03.2011 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: десета; Номер по предходен план: 016017 с площ от 102.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 77027.16.22 (седем седем нула две седем точка едно шест точка две две) по КККР на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед № РД-18-962/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Хаджидимитрово м. „Ак таш“; АЧОС №897/29.03.2011 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 016022 с площ от 233.00 кв. м.; Всички с обща площ от 5 749.00 кв.м., с начален годишен наем в размер на 300.00  лв. без ДДС.
 /обект 2/ Поземлен имот с идентификатор 77027.3.5 (седем седем нула две седем точка три точка  пет) по КККР на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед № РД-18-962/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Хаджидимитрово м. „Ак бунар“; АЧОС №848/28.12.2010 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 003005 с площ от 499.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 77027.4.25 (седем седем нула две седем точка четири точка две пет) по КККР на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед № РД-18-962/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Хаджидимитрово м. „Ак бунар“; АЧОС №849/28.12.2010 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 004025 с площ от 923.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 77027.4.32 (седем седем нула две седем точка четири точка три две) по КККР на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед № РД-18-962/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Хаджидимитрово м. „Ак бунар“; АЧОС №857/01.02.2011 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 004032 с площ от 1 377.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 77027.5.28 (седем седем нула две седем точка пет точка две осем) по КККР на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед № РД-18-962/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Хаджидимитрово м. „Ак бунар“; АЧОС №858/01.02.2011 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 005028 с площ от 1 241.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 77027.5.31 (седем седем нула две седем точка пет точка три едно) по КККР на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед № РД-18-962/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Хаджидимитрово м. „Ак бунар“; АЧОС №859/01.02.2011 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 005031 с площ от 1 950.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 77027.6.7 (седем седем нула две седем точка шест точка седем) по КККР на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед № РД-18-962/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Хаджидимитрово м. „Ак бунар“; АЧОС №860/01.02.2011 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 006007 с площ от 1 002.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 77027.6.21 (седем седем нула две седем точка шест точка две едно) по КККР на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед № РД-18-962/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Хаджидимитрово м. „Ак бунар“; АЧОС №861/01.02.2011 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 006021 с площ от 783.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 77027.6.28 (седем седем нула две седем точка шест точка две осем) по КККР на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед № РД-18-962/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Хаджидимитрово м. „Ак бунар“; АЧОС №862/01.02.2011 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 006028 с площ от 738.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 77027.5.6 (седем седем нула две седем точка пет точка шест) по КККР на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед № РД-18-962/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Хаджидимитрово м. „Ак бунар“; АЧОС №823/21.09.2010 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: шеста; Номер по предходен план: 005006 с площ от 11 038.00 кв. м.; Всички с обща площ от 19 551.00 кв. м., с начален годишен наем в размер на 860.00 лв. без ДДС.

 /обект 3/ Поземлен имот с идентификатор 77027.2.31 (седем седем нула две седем точка две точка три едно) по КККР на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед № РД-18-962/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Хаджидимитрово м. „Кутлев азмак“; АЧОС №845/28.12.2010 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 002031 с площ от 1 553.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 77027.2.34 (седем седем нула две седем точка две точка три четири) по КККР на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед № РД-18-962/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Хаджидимитрово м. „Кутлев азмак“; АЧОС №846/28.12.2010 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 002034 с площ от 901.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 77027.2.46 (седем седем нула две седем точка две точка четири шест) по КККР на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед № РД-18-962/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Хаджидимитрово м. „Кутлев азмак“; АЧОС №847/28.12.2010 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 002046 с площ от 1 604.00 кв. м.; Всички с обща площ от 4 058.00 кв. м., с начален годишен наем в размер на 170.00 лв. без ДДС.
Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.
Публичните търгове да се проведат на 31.01.2023 година както следва: за /обект 1/ от 11:00 часа, за /обект 2/ от 11:15 часа, за /обект 3/ от 11:30 часа/, в „Ритуална зала“ на Община Казанлък.
При липса на кандидати – втора дата – 14.02.2023 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 50 % от първоначалната цена.
Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Документи ще се приемат до 12:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ №6.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.
За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98 249.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам. – кмет на Община Казанлък

 

публ. на 18.01.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220