Публичени търгове за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на гр. Казанлък и с. Овощник /първа дата 01.02.2023 г., втора дата 15.02.2023 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г. и в изпълнение на Заповед № 35/09.01.2023 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общинска земеделска земя, както следва: /обект 1/ Поземлен имот с идентификатор 35167.230.361 (три пет едно шест седем точка две три нула точка три шест едно) по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: гр. Казанлък м. „Старите лозя“; АЧОС №4244/23.11.2022 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Лозе; Категория на земята при неполивни условия: девета; Номер по предходен план: 230361 с площ от 841.00 кв. м.  с начален годишен наем в размер на 80.00 лв. без ДДС. /обект 2/ Поземлен имот с идентификатор 35167.182.202 (три пет едно шест седем точка едно осем две точка две нула две) по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: гр. Казанлък м. „Старите лозя“; АЧОС №4243/23.11.2022 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Лозе; Категория на земята при неполивни условия: девета; Номер по предходен план: 182202 с площ от 733.00 кв. м.  с начален годишен наем в размер на 70.00 лв. без ДДС. /обект 3/ Поземлен имот с идентификатор 27499.221.3 (две седем четири девет девет точка две две едно точка три) по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед № РД-18-97/30.12.2009 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Енина м. „Каменно мостче“; АЧОС №4239/23.11.2022 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: шеста; Номер по предходен план: 221003 с площ от 372.00 кв. м.  с начален годишен наем в размер на 30.00 лв. без ДДС. /обект 4/ Поземлен имот с идентификатор 53179.102.369 (пет три едно седем девет точка едно нула две точка три шест девет) по КККР на с. Овощник, одобрени със Заповед № РД-18-960/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Овощник м. „Каракос“; АЧОС №4250/24.11.2022 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Лозе; Категория на земята при неполивни условия: девета; Номер по предходен план: 102369 с площ от 596.00 кв. м.  с начален годишен наем в размер на 60.00 лв. без ДДС.
Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.
Публичните търгове да се проведат на 01.02.2023 год. както следва: за /обект 1/ в 10:30 часа, за /обект 2/ в 10:45 часа, за /обект 3/ в 11:00 часа, за /обект 4/ в 11:15 часа в „Ритуална зала“ на Община Казанлък.
При липса на кандидати – втора дата – 15.02.2023 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 50 % от първоначалната цена.
Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Документи ще се приемат до 12:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ №6.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.
За допълнителна информация на  Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98 249.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам. – кмет на Община Казанлък

 

публ. на 18.01.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220