Публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на УПИ в гр. Крън на 03.02.2023 г., при липса на кандидати втора дата 17.02.2023 г. при същите условия

РЕШЕНИЕ

№837 от 24.11.2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1, 2 и 3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) и свое Решение №751/28.07.2022 г. за откриване на процедура за приватизация, реши: Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-350 (втори за триста и петдесет) с площ 2 743 (две хиляди седемстотин четиридесет и три) кв. м, отреден за „ОДО“ в кв. 46 по действащ Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Крън, одобрен със Заповед № 380/04.05.2007 г. на Кмета, с адрес: гр. Крън, общ. Казанлък, при граници на имота: север – улица, изток – улица, юг – УПИ V-1410, запад -УПИ I-351, УПИ IV-352, УПИ III-353, ведно с построената в него сграда – тоалетна с площ 22 (двадесет и два) кв. м, етаж: 1 (един), конструкция: паянтова, година на построяване: 1927 (хиляда деветстотин двадесет и седма) г. Търгът да се проведе при следните условия:
1.Начална тръжна цена 137 697 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и дължимия ДДС се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2Стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50% от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 3321727300 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4Получаване на тръжна документация – от ст. 21 на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦАО при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07SOMB91308421727344, код вид на плащане: 447000 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
5При получаване на тръжната документация кандидатите представят:
а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.
б) Нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в Търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);
в) Документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.
6. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.
7. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.
8. Търгът да се проведе на 03.02.2023 г. от 14:30 часа в Ритуалната зала на Община Казанлък. При липса на кандидати на 17.02.2023 г. при същите условия.

Председател:
Н. Златанов /П/

публ. на 13.01.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220