Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински моторни средства и имот на 03.02.2023 г. /втора дата на 17.02.2023 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Казанлък, Заповеди №78/16.01.2023 г. и №79/16.01.2023 г. на Кмета на Община Казанлък във връзка с Решение №791 взетo на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведенo на 29.09.2022 г., Протокол №43 и Решение №863 взето на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47 на Общински Съвет – Казанлък, обявява публични търгове с тайно наддаване по реда на глава VI от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък за продажба на общински имоти и ДМА.

Търговете ще се проведат на 03.02.2023 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, при следните условия:
- Шкода МТС 24, рег. №СТ5452ВС - част на търга 11:15 ч., начална тръжна цена без ДДС - 2 500 лв., Цена на тр. докум., (без дълж. ДДС) - 50,00 лв.

- Машина за ремонт и зимно поддържане, Модел TURBO 5000 COMBI, част на търга 11:15 ч., Начална тръжна цена, без ДДС - 15 000 лв., Цена на тр. докум., (без дълж. ДДС) - 50,00 лв. 

- ПИ с идентификатор 38563.31.337 с площ 388 кв.м, по КККР на село Копринка, община Казанлък. 
Час на търга 11:00 ч., Начална тръжна цена, лв., без ДДС - 4 270,00 лв, Цена на тр. докум., (без дълж. ДДС) 100,00 лв. 

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) – 17.02.2023 г., при същите условия.
Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация се получава от гише №6 в ЦАО при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в ЦАО при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.
Цената на всеки имот и ДМА се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху застрахователната стойност на превозното средство (цената по договор за имота), както и дължимият ДДС. Всички разноски по прехвърлянето са за сметка на купувача. Към момента на подписване на договора, спечелилият участник представя Удостоверение за застрахователна стойност на превозното средство.
Оглед на имотите, МПС и машина за ремонт и зимно поддържане – от 10:00 до 15:00 часа през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие, със собствен превоз на кандидата и в присъствието на представител на Община Казанлък. Лице за контакт за оглед на МПС и машина за ремонт и зимно поддържане: Севдалин Сандев – ръководител транспорт към Община Казанлък, gsm: 0885002367.
Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦАО при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок – 12:30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга.
За подробна информация – ЦАО при Община Казанлък или на телефони: 0431/98253; 0431/98243.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

 

публ. на 20.01.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220