Резюме на проект „Грижа в дома в община Казанлък“

                                                         

                                                                                                        

                     

 

  Проект BG05SFPR002-2.001-0116  „Грижа в дома в община Казанлък“

 

    Проектът се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“.

 

Срок за реализиране на дейностите: от 03.02.2023 г. до 03.04.2024 г.

 

Обща стойност на проекта: 970 896,60 лв. - 100% безвъзмездна финансова помощ.

 

Бенефициент: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

Цели на проекта:

    Целта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Чрез изпълнението на проекта ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации. Изпълнението на Проект „Грижа в дома в община Казанлък“ ще осигури продължаване и надграждане на създадения през годините модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастните хора и лицата с увреждания, които са в невъзможност за водене на самостоятелен живот и ще допринесе за подобряване на техния социален, здравен и психологически статус.

 

Описание на проекта:

     Проектът е ориентиран към изпълнението на дейности и мерки, които целят да допринесат за социалното включване, чрез предоставяне на богат спектър от мобилни интегрирани услуги в общността.

   Ще се обезпечи доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.

   На представителите на целевите групи ще бъде предоставяна информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, както и информация относно право на социални помощи и социални услуги, условия и срокове и т.н.

    За реализация на дейностите ще бъде назначен персонал за организиране и управление на услугата, специалисти по предоставяне на грижи в дома, както и други консултанти и помощен персонал.

   Настоящият проект е насочен към оказване на подкрепа за пълноценно включване в социалния живот на най-малко 180 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, чрез предприемане на адекватни иновативни мерки спрямо идентифицираните потребности на целевите групи.

 

 

                                                                                                                                 

публ. на 03.02.2023 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220