Обявяване на конкурс за длъжността „Директор на Общинско предприятие за туризъм „КАЗАНЛЪК АРТ““

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

            На основание чл. чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и в изпълнение на Решение № 829/24.11.2022 г. на Общински съвет-Казанлък и Заповед  № 252/08.02.2023 г.  на Кмета на Община Казанлък

 

СЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

            По документи, събеседване и защита на Концепция за развитие и организация на дейността на Общинско предприятие ”КАЗАНЛЪК АРТ”, за заемане на длъжността

Директор на Общинско предприятие за туризъм ”КАЗАНЛЪК АРТ”,  Община Казанлък.

               І. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

 •  Образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър
 • Професионална област – икономика, право, туризъм, изкуство, маркетинг и мениджмънт.
 • Професионален опит – минимум 5 години (в професионалната област на завършеното образование и управленски опит) , от които 2 години на ръководни длъжности в областта на културата, туризма и рекламата.
 • Допълнителна квалификация:                                                                                   
  -  организационни умения в посочени сходни проекти;                                               
  -  правоспособност за управление на МПС;
  - езикови умения – владеене на английски език – писмено и говоримо;                                
  - работа с компютър;                                                                                                                                                                                                                                                               

ІІ. Кратко описание на длъжността:                                                                                      

 •  Ръководи и отговаря пряко за предмета на дейността на Общинското предприятие, свързан с туризма и управлението на атракцион „Светът на траките“ съгласно утвърден Правилник за организация, дейността и управлението на ОП.
 • Определя цели, стратегии, политики и програми на предприятието, като одобрява материални, човешки или финансови ресурси за изпълнение на организационните политики и програми на предприятието.
 • Управлява бюджета, контролира разходите и гарантира ефективното използване на ресурси.
 • Представлява организацията в официални случаи и срещи – в преговори, на конгреси, публични изслушвания и форуми.

 

ІІІ.  Начин на провеждане на конкурсната процедура чрез:                                               

 •  Защита на концепция на тема „Развитие и организация на  дейността за ефективно  управление  на Общинско предприятие за туризъм „КАЗАНЛЪК АРТ“  
 • Интервю                                                                                                                              

           ІV.  Необходими документи :                                                                                                    

 • Заявление за участие /свободен текст/
 • Автобиография /СV/
 • Ксерокопие на следните документи:                                                                 
    - диплома за завършена образователна степен,                                                                       
    - трудова книжка                                                                                                
    - документи за допълнителна квалификация
 • Концепция за развитие и организация на дейността на Общинско предприятие за туризъм "КАЗАНЛЪК  АРТ“

          

           V. Място, начин на подаване и приемане на документите от кандидатите.               

 • Място за подаване на документите : Гише № 2 в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, ул. ”Розова долина” № 6, в срок до 17.00 часа на 28.02.2023 г.  
 • Концепцията за развитие и организация на дейността на Общинско предприятие ”КАЗАНЛЪК АРТ” се поставя в запечатан отделен непрозрачен плик, на който следва да бъде изписано - длъжността, за която се кандидатства, трите имена, адрес и телефон за контакти.

  

 

ГАЛИНА СТОЯНОВА  /П/

Кмет на община Казанлък

 

публ. на 09.02.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220