Обявяване на конкурс за длъжността „Главен счетоводител на Общинско предприятие за туризъм „КАЗАНЛЪК АРТ““

   О Б Я В Л Е Н И Е

 

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната    администрация, във връзка с чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда  и Заповед  № 253/08.02.2023 г. на Кмета на Община Казанлък

 

 

  СЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС
За набиране на кандидати за заемане на длъжността: 

              Главен счетоводител на Общинско предприятие за туризъм  „КАЗАНЛЪК АРТ“, Община Казанлък       

             

             I. Изисквания към кандидатите:

 • Образование – висше, минимум образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.
 • Професионална област – икономика, счетоводство и контрол.
 • Професионален опит – минимум 3 години в професионалната област на завършеното образование.
 • Допълнителна квалификация: - умения за работа с компютър;
 • Кратко описание на длъжността: Организира и ръководи счетоводната дейност на Общинското предприятие. Осъществява предварителен, текущ и последващ контрол на всички счетоводни документи от документооборота.

                                                                                                                                                                                                                         II. Необходими документи:                                                                                            

 • Заявление от кандидата /свободен текст/
 • Автобиография /СV/
 • Ксерокопие на следните документи:
 • Диплома за завършена образователна степен;
 • Трудова книжка
 • Документи за допълнителна квалификация

  III. Място и срок  за подаване на документите :
 • Гише № 2 – „Деловодство“ в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, ул. ”Розова долина” № 6, в срок до 17.00 часа на 28.02.2023 г.
 • Извършване на подбора от страна на работодателя – по документи и събеседване.     

  Длъжността е обявена и в Дирекция „Бюро по труда“, гр. Казанлък.

 

                                                                                                                                                    

ГАЛИНА СТОЯНОВА /П/

Кмет на община Казанлък


 

публ. на 09.02.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220