Местни избори 2023

Обявяване на конкурс за длъжността „Заместник директор на Общинско предприятие за туризъм ”КАЗАНЛЪК АРТ”“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда  и Заповед  № 253/08.02.2023 г. на Кмета на Община Казанлък

 

СЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

За набиране на кандидати за заемане на длъжността:  

 Заместник директор на Общинско предприятие за туризъм ”КАЗАНЛЪК АРТ”,  Община Казанлък.

                                                             

              I. Изисквания към кандидатите:

 • Образование – висше, минимум образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”.
 • Професионална област – икономика, право, туризъм, изкуство, маркетинг и мениджмънт.
 • Професионален опит – минимум 5 години (в професионалната област на завършеното образование и управленски опит)
 • Допълнителна квалификация: 
  -  организационни умения в посочени сходни проекти;
  -  правоспособност за управление на МПС;
  -  езикови умения – владеене на английски език – писмено и говоримо;
  -  работа с компютър;
 • Кратко описание на длъжността: Подпомага директора на Общинското предприятие в изпълнение на неговите правомощия

              II. Необходими документи :

 • Заявление от кандидата /свободен текст/
 • Автобиография /СV/
 • Ксерокопие на следните документи:
  - диплома за завършена образователна степен
  - трудова книжка
  - документи за допълнителна квалификации

III. Място и срок  за подаване на документите:

 • Гише № 2 – „Деловодство“ в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, ул. ”Розова долина” № 6, в срок до 17.00 часа на 28.02.2023 г.
 • Извършване на подбора от страна на работодателя – по документи и събеседване.

  Длъжността е обявена и в Дирекция „Бюро по труда“, гр. Казанлък.

 

                                                                                                                                    

ГАЛИНА СТОЯНОВА /П/

Кмет на община Казанлък

 

публ. на 09.02.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220