Обявление за подбор на потребители по проект № BG05SFPR002-2.001-0116 „Грижа в дома в община Казанлък“

ОБЯВА

 

    Във връзка с изпълнение на Проект № BG05SFPR002-2.001-0116 „Грижа в дома в община Казанлък“, Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027,

 

Община Казанлък

обявява подбор на кандидати за потребители

по проект „Грижа в дома в община Казанлък”

 

    В рамките на проект „Грижа в дома в община Казанлък“ ще се oсигури подкрепа в домашна среда на възрастни лица в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, живеещи на територията на община Казанлък, предоставяйки им почасови социални и интегрирани здравно-социални услуги и психологическа подкрепа. Целта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа.

 

Допустими лица, които да ползват почасови социални и здравно-социални услуги в домашна среда, са:

  • Хора с увреждания;
  • Възрастни хора в невъзможност за самообслужване;

 

Кандидатите за потребители, попадащи в някоя от горепосочените допустими целеви групи, могат да получат съдействие за осигуряване на:

- Здравни грижи и медицинско наблюдение - измерване на кръвно налягане; консултиране на хранителен и двигателен режим; наблюдение след болничен престой; поставяне на системи, инжекции, смяна на превръзки; наблюдение за профилактика на хронични и тежки заболявания и др.

- Социална услуга за организиране и помощ в ежедневните дейности - домашна и домакинска помощ (почистване, подреждане); снабдяване с храна, готвене, сервиране, помощ при хранене; помощ при поддържане на личната хигиена; придружаване до болнично заведение, служби и институции и др.

- Психологическа подкрепа – консултиране по въпроси, свързани с емоционалното състояние, преодоляване на ограниченията от физическите увреждания и последиците от социалната изолация, както и опазване на психичното здраве;

- Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителя);

- Информиране относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително индивидуални консултации с медицински специалисти при необходимост.

 

    Предоставянето на почасови социални и интегрирани здравно-социални услуги на потребителите е за период от 12 месеца – от 03.04.2023 г. до 03.04.2024 г.

 

Кандидатите за потребители на услугата „грижа в дома“ е необходимо да подадат следните документи:

1. Заявление от кандидата (по образец);

2. Пълномощно с нотариална заверка на подписите (ако е приложимо) - в случай на упълномощаване;

3. Декларация за обработка на лични данни (по образец);

4. Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие), епикриза или друг медицински документ (ако е приложимо).

 

За почасовите интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда НЕ се заплаща месечна потребителска такса.

    Образци на необходимите документи за кандидатстване за потребители на услугата „грижа в дома“ могат да бъдат свалени от интернет страницата на Община Казанлък в рубриката на проекта на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-721.html или да се получат на място в Центъра за административно обслужване на Община Казанлък, Гише № 5, на адрес гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6.

    Документите могат да се подават лично или от представител на адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6 в Центъра за административно обслужване на Община Казанлък, Гише № 5, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Срок за подаване на документи – от 14.02.2023 до 02.03.2023 г. включително.

    На лицата, които са подали необходимите документи и отговарят на изискванията за допустимост, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите от екип специалисти, които ще извършат посещение на място в дома на кандидата за потребител и ще оценят потребността от вида грижа.

Въз основа на изготвената оценка на потребностите ще се извърши подбор и класиране на най–нуждаещите се потребители от услугата „грижа в дома“.

 

    Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в Центъра за административно обслужване на Община Казанлък, на адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, както и на интернет страницата на Община Казанлък в рубриката на проекта на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-721.html

 

             П

ЛИЛИЯ ЦОНКОВА

Заместник-кмет на община Казанлък,

(Оправомощена със Заповед № 211/ 03.02.2023 г.

на Кмета на община Казанлък)

 

Заявление за кандидат - потребител

Декларация за защита на лични данни

 

 

публ. на 14.02.2023 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220