Обявление за подбор на персонал - социални работници/консултанти по проект № BG05SFPR002-2.001-0116 „Грижа в дома в община Казанлък“

 

ОБЯВА

 

    Във връзка с изпълнението на Договор № BG05SFPR002-2.001-0116-C01 по проект „Грижа в дома в община Казанлък“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

 

Община Казанлък обявява подбор на персонал, както следва:

  • Социални работници/ консултанти – 4 броя – на трудово правоотношение на 4 ч.;

 

Изисквания към кандидатите:

  •  да са пълнолетни граждани;
  •  да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
  • да не са осъждани.

Изисквания:

  • Образование – висше образование в областта на социалните дейности и/или в областта на здравеопазването;
  • Професионален опит – минимум 1 година по специалността.
  • Работа с компютър – Microsoft /Word, Ехcel/;
  • Умение за работа в екип;
  • Допълнителни квалификации са предимство.

 

Основни задължения:

- Информиране и консултиране на граждани и потребители на социални услуги, относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване и заплащане;

- Оказване на съдействие и консултиране на лицата за избор на подходяща/и за тях социална услуга/и;

- Изготвяне на оценка на индивидуалните потребности от социални и/или здравни услуги и/или психологическа подкрепа на кандидат-потребители.

 

Необходими документи:

1. Заявление – по образец;

2. Автобиография (CV);

3. Документ за завършено образование – копие;

4. Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния/ специфичния опит;

5.Копие на удостоверение/сертификат за придобита допълнителна квалификация и умения (ако е приложимо);

6. Декларация за обработка на лични данни – по образец.

    Образци на документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Казанлък в рубриката на проект „Грижа в дома в община Казанлък“ на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-721.html , както и да се получат на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 5.

    Кандидатстващите за обявените позиции следва да подадат документи на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 5, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.30 до 17.30 ч.

 

Срок за подаване на документи – от 14.02.2023 до 28.02.2023 г. включително.

   

  Резултатите от подбора ще бъдат обявени на информационното табло в административната сграда на Община Казанлък, находяща се в гр. Казанлък, бул. „Розова долина” № 6, както и на сайта на Община Казанлък в рубриката на проекта на адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-721.html

 

   Лице за контакт:  Десислава Тинева  – Административен координатор на проект „Грижа в дома в община Казанлък“  –  тел.  0431/ 98 283.

 

ЛИЛИЯ ЦОНКОВА

Заместник-кмет на община Казанлък,

(Оправомощена със Заповед № 211/ 03.02.2023 г.

на Кмета на община Казанлък)

 

Заявление за кандидати

Декларация за лични данни

 

публ. на 14.02.2023 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220