Местни избори 2023

Набиране на кандидати за членове на Одитен комитет в община Казанлък

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ОБЩИНА

На основание чл. 18, ал. 1 и ал. 2  от Закона за вътрешния одит в публичния сектори чл. 4, ал. 1 и чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и заповед №  487 от 17.03.2023 г. на кмета на община Казанлък

 

О Б Я В Я В А:

 

Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в община Казанлък

1. Изисквания към кандидатите:

- образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен „магистър“;

- професионален опит: най-малко пет години стаж в областта на управлението и контрола,  вътрешния или външния одит;

 - да не участват в друг одитен комитет .

2. Необходими документи за участие в подбора:

- писмено заявление по образец, за участие в процедурата за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Казанлък; Приложение №1;

- декларация по образец от лицето, за обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (не участва в друг одитен комитет); Приложение №2;

- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм. и доп., бр. 86 от 2017 г.), за допълнителни квалификации и за правоспособност;

- копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина и др.);

-    копия на сертификати, удостоверения, дипломи и др. за допълнителна квалификация в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит (ако притежават такива) - по преценка на кандидата

 

3. Начин на провеждане на подбора:

 Подборът протича в два етапа:

-  Преглед  на представените от кандидатите  изискуеми документи  и

-  Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет /до кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочения от тях адрес, ще бъде изпратена покана за явяване на интервю, в която ще бъде посочени, датата, място и часът в който кандидатът следва да се яви на интервю/.

4. Правомощия  и задължения  на одитния комитет:

  - съгласува статута и числеността на Звено „Вътрешен одит“, стратегическите и   годишните планове за дейността по вътрешен одит;

- разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и  годишния доклад за дейността по вътрешен одит;

-  запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в община Казанлък;

-  наблюдава процеса по управление на риска в община Казанлък и дава становища с препоръки за подобряването му;

- осъществява взаимодействие с външните одитори, съобразно чл.32 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор;

- наблюдава процесите на финансово отчитане в общината и дава становища с препоръки за подобряването им;

-  наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в община ………. и дава становища с препоръки за подобряването им;

 - има право на свободен достъп до кмета ,до ръководителя на звеното за вътрешния одит“ и до председателя на Общински съвет;

-  заседава най-малко веднъж на 2 месеца;

-  в нормативно определените срокове изготвя и представя за съгласуване на кмета Статут на одитния комитет и  го оповестява на вътрешната информационна страница на общината или по друг подходящ начин; 

-  в нормативно определените срокове изготвя правила и процедури  за работата си и ги оповестява на вътрешната информационна страница на общината или по друг подходящ начин; 

- изготвя годишен доклад за дейността си , който предоставя на кмета и на председателя на Общински съвет и организира изпращането му на министъра на финансите и публикуването му на вътрешната информационна страница на общината.

-  писмено уведомява министъра  при необходимост , съобразно чл.35 от  Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети;

 - други, съобразно Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор от 31.01.2017 г. и приложимото законодателство.

5.  Ред за провеждане на заседанията на одитния комитет:

Най-малко веднъж на два месеца, когато присъстват повече от половината от неговите членове. Решенията и становищата на одитния комитет се вземат с мнозинство повече от половината от всички негови членове. Комитетът не може да взема решения неприсъствено. Не се допуска въздържане от гласуване. Одитният комитет се ръководи от председател, който организира и свиква заседанията на комитета.

 

6. Описание на задълженията на външен член на одитния комитет: участва в заседанията на одитния комитет и подпомага дейността му при изпълнение на правомощията на комитета по чл.18, ал.5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Одитния комитет заседава не по-малко от веднъж на два месеца. Заседанията на одитния комитет ще се провеждат в  сградата  на община Казанлък, адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ 6

 

7. Възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет - половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец.

 

8.   Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице  на адрес:

гр. Казанлък сградата на общинска администрация, Информационен център Гише №2 „Деловодство“ в срок до 10.04.2023 г. включително, в запечатан плик с надпис „Кандидатура за участие в процедурата за подбор за външни членове на Одитния комитет на Община Казанлък“ , всеки работен ден от 8,30 часа до 17,30 часа.

 

9. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с подбора:

Община Казанлък  - Център за административно обслужване и на интернет адрес: https://www.kazanlak.bg

 

За допълнителна информация: тел. 0431 99036   Ръководител звено за Вътрешен одит

                                                    

 

публ. на 21.03.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220