Публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на земeделски земи в землищата на м. “Старите лозя“ и с. Ясеново /първа дата 11.04.2023 г., втора дата 25.04.2023 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г. и в изпълнение на Заповед № 497/17.03.2023 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на общински земеделски земи, включени в ГПУРИОС на Община Казанлък за 2023 год. както следва:
/обект 1/ Поземлен имот с идентификатор 35167.160.420 (три пет едно шест седем точка едно шест нула точка четири две нула) по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: гр. Казанлък м. „Старите лозя“; АЧОС №4242/23.11.2022 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Лозе; Категория на земята при неполивни условия: девета; Номер по предходен план: 160420 с площ от 1 211.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 35167.160.422 (три пет едно шест седем точка едно шест нула точка четири две две) по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: гр. Казанлък м. „Старите лозя“; АЧОС №4020/20.07.2021 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Лозе; Категория на земята при неполивни условия: девета; Номер по предходен план: 160422 с площ от 552.00 кв. м.; Всички с обща площ от 1 763.00 кв. м.  с начален годишен наем в размер на 50,00 лв. без ДДС. 
/обект 2/ Поземлен имот с идентификатор 35167.150.890 (три пет едно шест седем точка едно пет нула точка осем девет нула) по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: гр. Казанлък м. „Старите лозя“; АЧОС №4241/23.11.2022 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Лозе; Категория на земята при неполивни условия: девета; Номер по предходен план: 150890 с площ от 713.00 кв. м.  с начален годишен наем в размер на 20,00 лв. без ДДС. 
/обект 3/ Поземлен имот с идентификатор 83199.38.33 (осем три едно девет девет точка три осем точка три три) по КККР на гр. Шипка, одобрени със Заповед № РД-18-964/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: гр. Шипка м. „Края-изток“; АЧОС №4233/23.11.2022 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: девета; Номер по предходен план: 038033 с площ от 317.00 кв. м.  с начален годишен наем в размер на 10,00 лв. без ДДС. 
/обект 4/ Поземлен имот с идентификатор 87641.67.6 (осем седем шест четири едно точка шест седем точка шест) по КККР на с. Ясеново, одобрени със Заповед № РД-18-399/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ясеново м. „Кесе дере“; АЧОС №4143/30.03.2022 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Ливада; Категория на земята при неполивни условия: шеста; Номер по предходен план: 067006 с площ от 894.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 87641.67.8 (осем седем шест четири едно точка шест седем точка осем) по КККР на с. Ясеново, одобрени със Заповед № РД-18-399/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ясеново м. „Кесе дере“; АЧОС №4144/30.03.2022 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Ливада; Категория на земята при неполивни условия: шеста; Номер по предходен план: 067008 с площ от 3 309.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 87641.67.10 (осем седем шест четири едно точка шест седем точка едно нула) по КККР на с. Ясеново, одобрени със Заповед № РД-18-399/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ясеново м. „Кесе дере“; АЧОС №4142/30.03.2022 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Ливада; Категория на земята при неполивни условия: шеста; Номер по предходен план: 067010 с площ от 446.00 кв. м.; Всички с обща площ от 4 649.00 кв. м. с начален годишен наем в размер на 80,00 лв. без ДДС.
Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.
Публичните търгове да се проведат на 11.04.2023 г. както следва: за /обект 1/ от 14:00 часа; за /обект 2/ от 14:15 часа; за /обект 3/ от 14:30 часа; за /обект 4/ от 14:45 часа, в „Ритуална зала“ на Община Казанлък.  
При липса на кандидати – втора дата – 25.04.2023 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 50 % от първоначалната цена.
Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Документи ще се приемат до 12:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ №6.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.
За допълнителна информация на  Гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, www.kazanlak.bg или на тел. 0431/98 249.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам. – кмет на Община Казанлък

публ. на 28.03.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220