Местни избори 2023

Публичен търг за отдаване под наем за срок от десет години на земeделски земи в землищата на с. Шейново и с. Кънчево /първа дата 11.04.2023 г., втора дата 25.04.2023 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г. и в изпълнение на Заповед № 496/17.03.2023 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на общински земеделски земи, включени в ГПУРИОС на Община Казанлък за 2023 год. както следва: /обект 1/ Поземлен имот с идентификатор 83106.100.1 (осем три едно нула шест точка едно нула нула точка едно) по КККР на с. Шейново, одобрени със Заповед № РД-18-94/29.12.2009 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Шейново, м. „Кору дере“; АЧОС №1350/14.06.2012 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 100001; с площ от 136 330.00 кв. м.  с начален годишен наем в размер на 1 900,00 лв. без ДДС.  /обект 2/ Поземлен имот с идентификатор 40868.66.31 (четири нула осем шест осем точка шест шест точка три едно) по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед № РД-18-397/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Кънчево м. „Мишелика“; АЧОС №742/12.04.2010 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Овощна градина; Категория на земята при неполивни условия: седма; Номер по предходен план: 066031 с площ от 64 296.00 кв. м.  с начален годишен наем в размер на 1 100,00 лв. без ДДС.  /обект 3/ Поземлен имот с идентификатор 40868.45.19 (четири нула осем шест осем точка четири пет точка едно девет) по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед № РД-18-397/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Кънчево, м. „Тузлата“; АЧОС №1650/07.02.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Ливада; Категория на земята при неполивни условия: седма; Номер по предходен план: 045019 с площ от 951.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 40868.51.11 (четири нула осем шест осем точка пет едно точка едно едно) по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед № РД-18-397/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Кънчево, м. „Теледже кая“; АЧОС №1649/07.02.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 051011 с площ от 8 516.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 40868.51.19 (четири нула осем шест осем точка пет едно точка едно девет) по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед № РД-18-397/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Кънчево, м. „Теледже кая“; АЧОС №1648/07.02.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид ливада; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 051019 с площ от 5 073.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 40868.63.2 (четири нула осем шест осем точка шест три точка две) по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед № РД-18-397/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Кънчево, м. „Кору ери“; АЧОС №1647/07.02.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Етерично-маслодайна култура; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 063002 с площ от 2 016.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 40868.63.22 (четири нула осем шест осем точка шест три точка две две) по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед № РД-18-397/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Кънчево, м. „Кору ери“; АЧОС №1646/07.02.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Етерично-маслодайна култура; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 063022 с площ от 5 740.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 40868.63.18 (четири нула осем шест осем точка шест три точка едно осем) по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед № РД-18-397/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Кънчево, м. „Кору ери“; АЧОС №1645/07.02.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Етерично-маслодайна култура; Категория на земята при неполивни условия: седма; Номер по предходен план: 063018 с площ от 5 501.00 кв. м.; Всички с обща площ от 27 797.00 кв. м.  с начален годишен наем в размер на 380,00 лв. без ДДС.
Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.
Публичните търгове да се проведат на 11.04.2023 г. както следва: за /обект 1/ от 11:45 часа; за /обект 2/ от 12:00 часа; за /обект 3/ от 12:15 часа; в „Ритуална зала“ на Община Казанлък.  
При липса на кандидати – втора дата – 25.04.2023 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 50 % от първоначалната цена.
Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Документи ще се приемат до 12:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ №6.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.
За допълнителна информация на  Гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, www.kazanlak.bg или на тел. 0431/98 249.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам. – кмет на Община Казанлък

 

 

публ. на 28.03.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220