Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терен и общински обект на 11.04.2023 г. /втора дата на 25.04.2023 г. при същите условия/

Община Казанлък на основание чл.22, ал.1, във връзка с чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 495/ 17.03.2023 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти, както следва:
Обект /1/ Общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, с Позиция № 5 от Приложение № 12 на Годишната програма за 2023 г., находящ се в гр. Казанлък, източно от микропазар „Абаята“, с обща площ от 29,82 кв.м., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 130,00 лв. /сто и тридесет лева / без ДДС.
Обект /2/ Общински обект, представляващ помещение за извършване на търговска дейност, находящ се в сградата на автоспирка в с. Дунавци, с обща площ от 19,00 кв.м., за който има съставен АЧОС № 1016/28.04.2005 г., с Позиция № 48 от Приложение № 8 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък, с начален месечен наем 90,00 лв. /деветдесет лева/ без ДДС.
Публичните търгове да се проведат на 11.04.2023 год., както следва:
- Обект /1/ от 11:15 часа, - Обект /2/ от 11:30 часа в „Ритуална зала“ в сградата на Община Казанлък. При липса на кандидати – втора дата – 25.04.2023 г., при същите условия.
Тръжна документация може да бъде закупена от гише № 5 в ЦИУ на Община Казанлък до 12:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове.
Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120.00 лв. с ДДС.
Документи за участие в търговете ще се приемат до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише № 2 "Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък.                                   
 Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен наем.
Оглед на обекта – от 10:00 ч.  до 16:00 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
За допълнителна информация на гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, www.kazanlak.bg или на тел. 0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

 

 

публ. на 28.03.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220