Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 11.04.2023 г. /втора дата при липса на кандидати 25.04.2023 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 505 от 17.03.2023 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №902 и Решение №906, взети на заседание на ОбС – Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., обявява публични търгове с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС за продажба на следните общински имоти, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9516 с площ 641, гр. Казанлък, начална тръжна цена  в размер на 56 400 лв. без ДДС, цена за заукпуване на тръжни документи - 200 лв. без ДДС. Час на търга - 10:30 ч. 

2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) общински с площ 990 кв. м в кв. 19 на с. Горно Изворово, общ. Казанлък, начална тръжна цена в размер на 15 850 лв. без ДДС, цена за закупуване на тръжни документи - 150 лв. без ДДС. Час на търга 11:00 ч. 

Търгoвете ще се проведат на 11.04.2023 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, втора дата 25.04.2023 г.,  при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация се получава от гише №5 в ЦАО при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в ЦАО при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 842172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.
Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху цената по договор, както и дължимият ДДС.
Оглед на имотите – 10-15 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие, със собствен превоз на кандидата и в присъствието на представител на Община Казанлък.
Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦАО при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок - 12.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга.
За подробна информация – ЦАО при Община Казанлък на тел.: 0431/98243.

 

Драгомир Петков /П/
Зам. Кмет на Община Казанлък

 

публ. на 27.03.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220