Обявление за подбор на персонал по проект № BG05SFPR002-2.001-0116 „Грижа в дома в община Казанлък“

ОБЯВА

 

      Във връзка с изпълнението на Договор № BG05SFPR002-2.001-0116-C01 по проект „Грижа в дома в община Казанлък“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Община Казанлък обявява подбор на персонал, както следва:

 • Специалист „Здравни грижи“ – 2 бр. на трудово правоотношение на 4 ч.;
 • Психолог – 1 бр. на трудово правоотношение на 4 ч.;

 

Изисквания към кандидатите за обявените длъжности :

 • да са пълнолетни граждани;
 • да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
 • да не са осъждани;
 • да имат мотивация и нагласа за работа с хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Изисквания за заемане на длъжността специалист „Здравни грижи“ – Медицинска сестра:

 • Завършено медицинско образование;
 • Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”
 • Специалност – мед. сестра, акушер/ка, фелдшер;
 • Работа с компютър – Microsoft /Word, Ехcel/;
 • Професионален опит – минимум 1 година в сферата на здравеопазването;
 • Членство към професионална организация на професионалистите по здравни грижи се счита за предимство;
 • Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 • Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“;
 • Събира и предоставя здравна информация за потребителите на екипа за управление на услугата;
 • Измерва витални показатели (кръвно налягане, пулс, температура и др.);
 • Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
 • Съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации;
 • Поддържа тясна връзка с близките на потребителите, като редовно ги информира за здравословното им състояние;
 • Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние;
 • Води необходимата документация и отчетност.

 

Изисквания за заемане на длъжността „Психолог“:

-     Завършено образование – висше;

-    Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”, специалност „Психология“;

-    Професионален опит - не се изисква, но наличието му се счита за предимство;

-    Работа с компютър – Microsoft /Word, Ехcel/;

-    Умение за комуникативност и работа в екип;

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

-   работи с потребителите по проекта и семействата им;

-   провежда консултации с тях и техните близки и оказва психологическа подкрепа;

-  съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението с фокус   към възстановяване на социалната         интеграция на лицата в обществения живот;

-  предоставя индивидуална психологическа подкрепа на потребителите по  предварително изготвен график и /или по заявка при необходимост.

 

Необходими документи:

 • Заявление (по образец);
 • Декларация за обработка на лични данни (по образец);
 • Автобиография;
 • Документ за завършено образование – копие;
 • Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);
 • Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения (ако е приложимо).

 

         Образци на документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Казанлък в рубриката на проект „Грижа в дома в община Казанлък“ на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-721.html, както и да се получат на място в сградата на:

- Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 4;

- Домашен социален патронаж, ул. „Отец Паисий Хилендарски“ № 3, гр. Казанлък.

 

         Лицата, желаещи да кандидатстват за обявените позиции, следва да подадат документите си на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 4, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 17.30 ч.

 

Срок за подаване на документи – от 04.04.2023 до 13.04. 2023 г. включително.

 

        Резултатите от подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване и на сайта на Община Казанлък – на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-721.html.

                                                          

Лице за контакт:

Десислава Тинева, Адм. координатор на проекта – 0431/98283

 

             П

ЛИЛИЯ ЦОНКОВА

Заместник-кмет на община Казанлък,

(Оправомощена със Заповед № 211/ 03.02.2023 г.

на Кмета на община Казанлък)

 

Заявление за кандидати

Декларация за лични данни

публ. на 04.04.2023 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220