Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ №945 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52

РЕШЕНИЕ
№945
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52

 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура с цел електрозахранване на имот с идентификатор 80532.39.17 /стар 039017/ с начин на трайно ползване (НТП) “нива“, местност „Къра“ с площ от 4.999 дка при граници и съседи и НТП: 80532.39.16 - „нива“; 80532.39.4 - „нива“; 8052.39.18 - „нива“; 80532.39.128 - „напоителен канал“ в землището на село Черганово, община Казанлък.

2. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) за Поземлени имоти: 80532.47.127 и 80532.39.128 - „за местен път“, публична общинска собственост, 80532.39.128 - „напоителен канал“ - частна общинска собственост  засегнати от трасето на  подземен ел. провод в землище село Черганово.

3. Одобряване на Задание, съставено от Възложителя по т.1.

4. Определяне срок на валидност на това съгласие две години по т.2.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

 

публ. на 12.04.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220