Местни избори 2023

Набиране на кандидати за длъжност “Директор“ на Дом за стари хора, Общинска администрация Казанлък

Списък на класирани кандидати, след проведен втори и трети етап - интервю/събеседване за заемане на длъжност директор на "Дом за стари хора" 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурса за длъжността директор на "Дом за стари хора"

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2
от
Закона за местното самоуправление и местната администрация
и
Заповед № 660/05.04.2023 г. на Кмета на Община Казанлък

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, ГР. КАЗАНЛЪК, УЛ. „П. ГАНИН“ №52

 

 1. Кратко описание на длъжността:

            Директорът на Дом за стари хора, гр. Казанлък, ул. „П. Ганин“ №52 организира и координира цялостната дейност на специализираната институция. Ръководи компетентно специализираната институция за предоставяне на социални услуги на стари хора, за които са изчерпани възможностите за грижа в домашна среда и в общността в съответствие с българското законодателство в социалната сфера и изисквания на държавните стандарти за предоставяне на качествени социални услуги.

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 1. Да е български гражданин или гражданин на Европейския съюз или чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби;
 2. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 3. Да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 4. Да няма наложено дисциплинарно наказания на основание чл.188, т.2 и т.3 от КТ, освен ако наказанието е заличено и трудовото им правоотношение не е било прекратявано на основание чл. 328, ал.1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди датата на подаване на документите за конкурса;
 5. Да притежава диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование минимум „Бакалавър“, в слeдните области: социални,  педагогически, медицински и хуманитарни науки;
 6. Да има не по-малко от 5 (пет) години трудов стаж в сферата на посочените области на висшето образование;
 7. Да не страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите на дома.
 1. Начин на провеждане на конкурса:
 1. Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Казанлък.
 2. Конкурсът за заемане на длъжността „Директор“ на Дом за стари хора, гр. Казанлък, ул. „П. Ганин“ №52 се провежда в три етапа:

 

I-ви етап: Допускане по документи на кандидатите:

До участие в следващ етап от конкурса се допускат кандидати представили всички необходими документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността. Не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

 

II-ви етап:

Допуснатите кандидати по документи полагат тест върху нормативната уредба в областта на социалната политика.

 

III-ви етап:

Допуснатите кандидати след положен тест с и над 80% правилни отговори на теста ще бъдат допуснати до провеждане на интервю.

 

Комисията ще оценява кандидатите по следните критерии:

 • Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове – основни нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността Директор на специализирана институция;
 • Управленска компетентност – способност за формиране на цели, определяне на приоритети, способност за решаване на проблеми, анализиране и вземане на управленски решения;
 • Комуникативна компетентност – умение да отговаря ясно и конкретно на поставените въпроси, професионален изказ, умение за мотивиране и убеждаване.

 

 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 1. Заявление в свободен текст до Кмета на Община Казанлък за участие в конкурса, в което е посочен адрес за кореспонденция, телефонен номер и електронен адрес за връзка с кандидата;
 2. Автобиография – европейски формат;
 3. Декларация по образец – Приложение №1 за обстоятелствата по т.II, т.1, т.2 и т.3 /по образец/. Декларацията се попълва при подаване на документите за участие в конкурса. Формуляр на декларацията / Приложение №1/ се предоставя в Информационен център на Община Казанлък, Гише №4;
 4. Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация;
 5. Копие от трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж/копие, съдържащо всички страници/;

            Всички копия на документи следва да бъдат заверени от лицето кандидат с гриф „Вярно с оригинала“.

 

 1. Срок и място за подаване на документите:

            Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в Общинска администрация – Казанлък, с адрес: гр. Казанлък, бул. „Р. Долина“ №6, Информационен център на Община Казанлък, Гише №4, всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа до 16:00 часа на 28.04.2023 г. /петък/.

            Списък на допуснатите до следващ етап от конкурса и всички съобщения в тази връзка ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Община Казанлък и на електронната страница на Община Казанлък.

 

Галина Стоянова

Кмет на Община Казанлък

 

 

 

публ. на 18.04.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220