Публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти на 17.05.2023 г. /втора дата на 31.05.2023 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Казанлък, Заповеди №847/24.04.2023 г. и №848/24.04.2023 г. на Кмета на Община Казанлък във връзка с Решение №939 и Решение №938, взети на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведенo на 30.03.2023 г., Протокол №52 на Общински Съвет – Казанлък, обявява публични търгове с явно наддаване по реда на глава VI от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък за продажба на общински имоти.

I. Търговете ще се проведат на 17.05.2023 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, при следните условия:

Обект на търга

 

Час на   търга

Начална тръжна цена, лв. без ДДС

Цена за тр. док.,

 в лв.

 /без дълж. ДДС/

1.

Поземлен имот с идентификатор 27499.5.376 с площ 342 по КККР

на с. Енина, местност „Саднята“

10:00

1680 лв.

150 лв.

2.

Поземлен имот с идентификатор 27499.5.377 с площ 381 по КККР на

с. Енина, местност „Саднята“

10:15

1880 лв.

150 лв.

3.

Поземлен имот с идентификатор 27499.5.378 с площ 220 по КККР

на с. Енина, местност „Саднята“

10:30

1080 лв.

 

 

150 лв.

4.

Поземлен имот с идентификатор 27499.5.602 с площ 1151 по КККР

на с. Енина, местност „Саднята“

10:45

5670 лв.

 

 

150 лв.

5.

Поземлен имот с идентификатор 27499.5.603 с площ 1517 по КККР

на с. Енина, местност „Саднята“

11:00

7470 лв.

 

              150 лв.

6.

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9514 с площ 542 по КККР

на гр. Казанлък

11:15

47 700 лв.

150 лв.

7.

Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9515 с площ 358 по КККР

на гр. Казанлък

11:45

31 500 лв.

150 лв.

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) – 31.05.2023 г., при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация се получава от гише №5 в ЦАО при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в ЦАО при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.

            Цената на имотите се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху цената по договор, както и ДДС върху цената по договор..

 Оглед на имотите – 10-15 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие, със собствен превоз на кандидата и в присъствието на представител на Община Казанлък.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в Център за административно обслужване при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок – 12:30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търговете. Документите се подават в непрозрачен плик, надписан с цялото наименование на търга и името на кандидата, съгласно чл. 88, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък. За подробна информация – ЦАО при Община Казанлък. За контакти: 0431/98243.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам.-кмет на Община Казанлък

 

публ. на 27.04.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220