Публичен търг с тайно наддаване за продажба на автомобил на 17.05.2023 г. /втора дата на 31.05.2023 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 2 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Казанлък, Заповед №846/24.04.2023 г. на Кмета на Община Казанлък, обявява публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VI от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък за продажба на лек автомобил (Модел Шкода Фабия 2007 г.).

I. Търгът ще се проведе от 9:45 ч. на 17.05.2023 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. „Розова долина“№6, при следните условия:

1. Начална тръжна цена лв. (без ДДС) – 1 600 (хиляда и шестстотин) лв.

2. Цена за тръжната документация., лв. (без ДДС) – 150 лв. (без ДДС).

3. Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) - 31.05.2023 г., при същите условия.

II. Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

III. Тръжна документация се получава от гише №5 в ЦАО при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой в касата в Център за административно обслужване при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.

IV. Цената на автомобила се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху застрахователната стойност на превозното средство, както и дължимият ДДС. Всички разноски по прехвърлянето са за сметка на купувача. Към момента на подписване на договора, спечелилият участник представя Удостоверение за застрахователна стойност на превозното средство.

V. Оглед на лекият автомобил – от 10:00 до 15:00 часа през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие, лице за контакт: Ангел Гаргов – гл. експерт „Транспорт“, gsm: 0882404116.

VI. Необходими документи за участие в търга: Заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за закупена тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация за продажба по реда на Наредба № 15 на ОбС чрез публичен търг и извършен оглед на  МПС /по образец/, оферта за цена на МПС /по образец/, нотариално заверено пълномощно /в случаите на упълномощаване/ с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. За лицата, регистрирани по ЗТРРЮЛНЦ е задължително посочването на ЕИК.

VII. Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦАО при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок – 12:30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

За подробна информация – ЦАО при Община Казанлък. За контакти: 0431/98253; 0431/98243.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

 

публ. на 27.04.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220