Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински земеделски земи на 16.05.2023 г. /втора дата на 30.05.2023 г. при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г. и в изпълнение на Заповед № 854/24.04.2023 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на общински земеделски земи, включени в ГПУРИОС на Община Казанлък за 2023 год. както следва: /обект 1/ Поземлен имот с идентификатор 62983.5.15 (шест две девет осем три точка пет точка едно пет) по КККР на с. Розово, одобрени със Заповед № РД-18-398/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Розово м. „Топраклъка“; АЧОС №814/01.09.2010 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Четвърта; Номер по предходен план: 005015, с площ от 14 000.00 кв. м. с начален годишен наем в размер на 410.00 лв. без ДДС.

/обект 2/ Поземлен имот с идентификатор 62983.5.16 (шест две девет осем три точка пет точка едно шест) по КККР на с. Розово, одобрени със Заповед № РД-18-398/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Розово м. „Топраклъка“; АЧОС №814/01.09.2010 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Четвърта; Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 Kv. На 10 m. от двете страни до крайните продовници или на 11 m. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения, и засажда високостеблена растителност. Главна водопроводна мрежа, над водопровода и на 3 m. от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения. Номер по предходен план: 005016, с площ от 12 996.00 кв. м. с начален годишен наем в размер на 390.00 лв. без ДДС.

/обект 3/ Поземлен имот с идентификатор 62983.6.19 (шест две девет осем три точка шест точка едно девет) по КККР на с. Розово, одобрени със Заповед № РД-18-398/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Розово м. „Топраклъка“; АЧОС №814/01.09.2010 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Пета; Номер по предходен план: 006019, с площ от 18 598.00 кв. м. с начален годишен наем в размер на 360.00 лв. без ДДС.

/обект 4/ Поземлен имот с идентификатор 62983.6.20 (шест две девет осем три точка шест точка две нула) по КККР на с. Розово, одобрени със Заповед № РД-18-398/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Розово м. „Топраклъка“; АЧОС №814/01.09.2010 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Пета; Номер по предходен план: 006020, с площ от 20 499.00 кв. м. с начален годишен наем в размер на 380.00 лв. без ДДС.

Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.

Публичните търгове да се проведат на 16.05.2023 г. както следва: за /обект 1/ от 10:00 часа; за /обект 2/ от 10:15 часа; за /обект 3/ от 10:30 часа; за /обект 4/ от 10:45 часа, в „Ритуална зала“ на Община Казанлък.  

При липса на кандидати – втора дата – 30.05.2023 г., при същите условия.

Депозит за участие в търга - 50 % от първоначалната цена.

Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Документи ще се приемат до 12:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ №6.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.

За допълнителна информация на  Гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98 249.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/

Зам. – кмет на Община Казанлък

 

 

публ. на 27.04.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220