Обявление за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

      Във връзка с изпълнение на проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, съгласно Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0030 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1

      Община Казанлък обявява подбор на персонал по проект Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, за предоставяне на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства на територията на община Казанлък, за следните длъжности:

 

 • СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ - на пълно работно време – 8 часа;
 • СОЦИАЛЕН РАБОТНИК - на пълно работно време – 8 часа.

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността „СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ“:
 • Образование – висше; специалност: „Социална педагогика“; „Специална педагогика“; „Педагогика“; „Предучилищна и начална училищна педагогика“; „Предучилищна педагогика“; „Начална училищна педагогика“;
 • Професионален опит – минимум 1 година;
 • Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft  Ехcel, Internet;
 • Отлични комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Адаптивност и умения за работа с деца и младежи с увреждания;
 • Креативност и инициативност в работата;
 • Допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца и младежи с увреждания е предимство.

           O​сновни задължения и отговорности за длъжността:

 • Участва в изготвянето на оценката на възможностите и потребностите и на индивидуалния план за грижа на всеки потребител;
 • Извършва педагогическа оценка с цел определяне на образователните потребности и възможности на потребителните и поставя индивидуални цели за учебно-възпитателните дейност с тях;
 • Организира и провежда индивидуални и групови занимания с потребителите с възпитателна и образователна насоченост. Подпомага подготовката за интегрирано обучение на потребителя в масова детска градина или училище.
 • Разработва и прилага подходящи методи и техники за мотивиране на потребителите и стимулиране на личностното им развитие;
 • Подбира учебни средства, материали и помагала, подходящи за конкретната обучителна ситуация;
 • Съвместно с другите специалисти организира подходяща по вид трудотерапия, съобразена с възможностите и потребностите на потребителите, насочена към развитие на способностите им за независим живот.
 • Поддържа контакт със семейството на потребителите, предоставя информация и консултации за тяхното развитие.
 • Осъществява и поддържа контакт с образователни и други институции.
 • Води съответната документация по предоставяне на педагогическа подкрепа, съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред;

 

           2. Изисквания за заемане на длъжността „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“:

 • Образование – висше; специалност: „Социални дейности“, „Социално-психологическо консултиране“; „Социална педагогика“;
 • Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца и младежи с увреждания е предимство;
 • Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft  Ехcel, Internet;
 • Отлични комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Адаптивност и умения за работа с деца и младежи с увреждания.

             Основни задължения и отговорности за длъжността:

 • Проучва индивидуалните особености и потребности на потребителите и техните семейства;
 • Участва в изготвянето на оценката на възможностите и потребностите и на индивидуалния план за грижа на всеки потребител;
 • Участва в обсъждането, планирането и организирането на всички дейности и мероприятия в Дневния център;
 • Планира социалната работа с потребителите на услугата, като спазва определените срокове;
 • Води съответната документация по предоставяне на услугите, съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред;
 • Осъществява връзки с други социални услуги, институции, държавни и общински служители.
 • Участва в екипни срещи за обсъждане на работа по случай.

 

Подборът на персонал ще се осъществи на два етапа, както следва:

            - Първи етап – допускане по документи;

            - Втори етап – интервю/събеседване;

 

Необходими документи:

 • Заявление (по образец);
 • Декларация за обработка на лични данни (по образец);
 • Автобиография;
 • Документ за самоличност – за сверка;
 • Документ за завършено образование – заверено копие;
 • Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);
 • Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения (ако е приложимо).

 

След приключване подбора с одобрените кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор по реда на КТ.

 

     Образци на документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Казанлък в рубриката на проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“ на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-689.html , както и да се получат на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 5;

Лицата, желаещи да кандидатстват за обявените позиция следва да подадат документите си на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише № 5, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 17.30 ч.

 

Срок за подаване на документи – до 22.05.2023 г. 17:30 ч. включително.

 

       Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите и на сайта на Община Казанлък – на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-689.html , рубрика Програми и проекти“/ под-рубрика проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“.

                                                          

Лица за контакт:

Мария Паунова-Тончева, административен координатор по проекта;

Тел. номер: 0431/98-283;

 

 

                        П

           ЛИЛИЯ ЦОНКОВА

Заместник-кмет на Община Казанлък,

(Оправомощена със Заповед № 880/28.05.2021 г.

на Кмета на община Казанлък)

 

Заявление за персонал

Декларация за лични данни

 

 

 

публ. на 11.05.2023 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220