Местни избори 2023

Обявление за обществено обсъждане на проект за частично изменение на ОУП

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК             

Обществено обсъждане на проект за частично

 изменение на ОУП на Община Казанлък

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ община Казанлък съобщава на заинтересованата общественост, че на 06.06.2023г. в Ритуалната зала на Общината от 17,00 ч. ще се проведе обществено обсъждане на проект за частично изменение на ОУП на Община Казанлък.

Изменението обхваща следните имоти, за които съгласно решение № 937 от 30.03.2023г. на общински съвет- Казанлък, е дадено разрешение за изменение на ОУП по искане на заинтересовани лица, както следва:

А:  В урбанизираната територия на гр. Казанлък:

  1. По Заявление с вх.№ 168-5697-1/10.01.2023г.  от Танчо Димитров Михайлов-управител на „ТНД Пропърти“ ЕООД , собственик на ПИ с идентификатор 35167.503.9133, представляващ  УПИ XIV-9133 в кв.594 по плана на гр. Казанлък, като се предвиди възможност за промяна на устройствената зона за имота от „зона за спорт и атракции“ /Са/ в жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.
  2. По Заявление с вх.№ 194-В-454-1/08.02.2023г.  от Мартин Дянков Камбуров, собственик на ПИ с идентификатор 35167.504.1484, представляващ УПИ IV-1484, кв.126 по плана на гр. Казанлък, като се предвиди възможност за промяна на устройствената зона за имота от смесена многофункционална зона /Смф/ в жилищна зона с преобладаващо нискоетажно застрояване Жм

Б. Извън урбанизираните територии:

В землището на гр. Казанлък:

  1. По Заявление с вх.№ 194-Щ-46-3/23.01.2023г. от Щерьо Георгиев Георгиев, собственик на ПИ с идентификатори 35167.16.22 и 35167.16.39 в землището на гр. Казанлък, м-ст „Арите“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“ , с конкретизиран устройствен режим: Смесена функционална зона /Смф/, с цел изграждане на производствена и складова база.

В землището на село Енина:

  1. По Заявление с вх.№ 168-7770-1/21.12.2022г. от Анатолий Ивайлов Николов, управител на „Макс недвижими имоти“ ЕООД, ЕИК 205258113, собственик на ПИ с идентификатор 27499.126.59 в землището на с. Енина, м-ст „Саднята“,  като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“ , с конкретизиран устройствен режим:   Смесена функционална зона – разновидност 1 /Смф1/, с цел изграждане на склад за промишлени стоки.
  2. По Заявление с вх.№ 194-С-4275-1#1/22.11.2022г. от Станислав Йорданов Йорданов, собственик на ПИ с идентификатори 27499.181.7 и 27499.181.6 в землището на с. Енина, м-ст „Под Енина“, като се промени устройственият режим  от „земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя“, с конкретен устройствен режим-Смесена функционална зона, разновидност 1 „Смф1“ в Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел  изграждане на жилищна сграда и постройки от допълващото застрояване.
  3. С вх.№ 194-Д-7093-1#1/23.01.2023г. от Джон Стефан Иванофф, собственик на ПИ с идентификатор 27499.181.15 в землището на с. Енина, м-ст „Под Енина“, като се промени устройственият режим от „земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя“, с конкретен устройствен режим- Смесена функционална зона, разновидност 1 „Смф1“ в Жилищно малкоетажно застрояване“ /Жм/, с цел  урегулиране на 5 бр. самостоятелни имоти за изграждане на жилищна сграда във всеки един.
  4. По Заявление с вх.№ 194-Г-245-3/15.12.2022г. от Георги Кирилов Скобелев, собственик на поземлен имот с идентификатор 27499.17.8 в землището на с. Енина, м-ст „Каделкова чешма“,  като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“, с конкретизиран устройствен режим:  Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.
  5. По Заявление с вх.№ 194-С-490-1#1/14.12.2022г. от Станчо Георгиев Леков и Георги Иванов Пенчев, собственици на ПИ с идентификатор 27499.172.8 в землището на с.Енина, м-ст „Оградата“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“, с конкретизиран устройствен режим:  Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/,   с цел изграждане на жилищни сгради.

В землището на гр. Крън:

7.         По Заявление с вх.№ 168-7245-2/14.02.2023г. от Николай Стефков Спиров, изпълнителен директор на „ЮМТ“ АД, собственик на ПИ с идентификатор 40292.150.42, земеделската земя с НТП „пасище“ в землището на гр. Крън, в Защитена зона „Централен балкан-буфер“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „пасище“,  с конкретизиран устройствен режим:  Рекреационна зона за туристически дейности – разновидност 2 /Ок2/ с цел изграждане на сграда за отдих.

В землището на с. Голямо Дряново: 

8.         По Заявление с вх.№ 194-С-1843-2/02.03.2022г. от Симеон Михайлов Георгиев, собственик на ПИ с идентификатори 15864.22.13,  15864.23.19,  15864.23.20, 15864.23.21, 15864.23.22, 15864.23.23, 15864.23.26, 15864.23.29, 15864.23.60 и 15864.23.76 в землището на с. Голямо Дряново, м-ст „Стублата“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя, с конкретизиран устройствен режим:    Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.

В землището на село Копринка:

9. По Заявление с вх.№ 168-543-3/02.03.2023г. от Неждет Зекерия Яшар, управител на „Трон“ ЕООД, ЕИК: 123083337, собственик на ПИ с идентификатори 38563.46.16, 38563.49.3, 38563.49.9, 38563.49.11, 38563.51.7, 38563.51.13, 38563.53.13, 38563.53.14, 38563.55.1, 38563.124.1, 38563.124.3,   38563.124.5,   38563.124.12,   38563.124.13, 38563.124.18, 38563.124.26, 38563.125.3,    38563.125.5,   38563.125.11,  38563.125.14,  38563.125.18, 38563.125.19, 38563.125.20,  38563.125.32, 38563.125.39,  38563.125.58,  38563.163.1 в землището на с. Копринка, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя, с конкретизиран устройствен режим:    Производствени и складови дейности /Пп/, с цел изграждане на открити и закрити складове за селскостопанска продукция, площадки и постройки за  екологично и традиционно сушене  на селскостопанска продукция, постройки за инвентар,  сеновали, силажни ями  и други сгради, обслужващи селското стопанство.  

В землището на с. Бузовград:

10.       По заявление с вх.№ 194-Д-7895-2/15.12.2022г. от Димитър Славов Стефанов, собственик на ПИ с идентификатор 06848.31.197 в землището на с. Бузовград, м-ст „Зад лозята“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“, с конкретизиран устройствен режим: Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

В землището на село Розово:

11.       По Заявление с вх.№ 194-Т-4146-1#1/28.02.2023г. от Таня Стефанова Атанасова, собственик на ПИ с идентификатори 62983.59.8 и 62983.59.11 в землището на с. Розово, м-ст „Сованлъка“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“, с конкретизиран устройствен режим: Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.

12.       По Заявление с вх.№ 194-Т-2793-1/06.01.2023г. от Тихомир Минчев Иванов, собственик на ПИ с идентификатор 62983.55.2 в землището на с. Розово, м-ст „Черешака“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“, с конкретизиран устройствен режим: Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

13.       По заявление с вх.№ 194-Т-2793-4/09.02.2023г. от Тихомир Минчев Иванов, собственик на ПИ с идентификатор 62983.63.17 в землището на с. Розово, м-ст „Бяла глина“, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“, с конкретизиран устройствен режим: Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

14.       По  Заявление с вх.№ 194-М-5639-9/20.12.2022г. от Милен Христов Иванов, собственик на ПИ с идентификатор 59.113 по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Розово, /получен след обединяването на ПИ №59.53  и №59.54/, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя „нива“, с конкретизиран устройствен режим: Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

15.       По Заявление с вх.№ 194-Т-549-1/16.12.2022г. от Татяна Христова Илчева, собственик на ПИ с идентификатори 62983.8.44 в землището на с. Розово, м-ст „Орешака“, като се промени устройствения режим от „Земеделска устройствена зона за алтернативни земеделски дейности“ /За/ в Жилищно малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.

В землището на с. Кънчево:

16. По Заявление с вх.№112-01-25#1/17.03.2023г.  от инж. Даниела Коева- Зам.  Кмет на община Казанлък, за поземлени имоти с идентификатори: ПИ 40868.79.19 м. „Мише кору“ и ПИ 40868.79.17 м. „Мише кору“ общинска частна собственост, в землището на с. Кънчево, като се промени устройствения режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя, с конкретизиран устройствен режим: Производствени и складови дейности /Пп/, с цел изграждане на фотоволтаична централа.

17. С решение № 641 от 31.03.2022г. на общински съвет- Казанлък, е дадено разрешение за изменение на ОУП по Заявление с вх.№1324-9/11.03.2022 г. от инж. Даниела Коева- Зам.-кмет на община Казанлък за УПИ II- за парк в кв.395 по плана на гр. Казанлък /ПИ с идентификатор 35167.505.318/, с искане за промяна на режима на застрояване от „зона за озеленяване“ /Оз/ в жилищна зона с преобладаващо средноетажно застрояване /Жс/, с цел изграждане на многоетажен гараж, включително и озеленяване.

18. С решение № 23 от 19.12.2019г. на общински съвет- Казанлък, е дадено разрешение за изменение на ОУП по Заявление с вх.№1324-9/11.03.2022 г. от инж. Даниела Коева- Зам.-кмет на община Казанлък за ПИ с идентификатор 06848.12.20 в землището на с. Бузовград, м-ст „Даскалов соргун“, с цел разширение на Индустриалната зона.

 

Материалите могат да се разгледат от всички заинтересовани лица от 15 до 17 часа всеки работен ден от 23.05.2023г. до 06.06.2023г. на гише №2 в Центъра за информация и услуги на граждани.  Предложения, становища или възражения могат да се подават на същото гише или на е-mail mayor@kazanlak.bg в срок до 09.06.2023г.

 

публ. на 23.05.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220