Местни избори 2023

Конкурс за заемане на длъжността „ДИРЕКТОР“ на Общински театър „Любомир Кабакчиев“ – Казанлък

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.5 от ЗЗРК, чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда и Заповед  № 1069/ 19.05.2023 г. на Кмета на Община Казанлък

 

ОБЯВЯВАМ

конкурс за заемане на длъжността „ДИРЕКТОР“ на Общински

 театър „Любомир Кабакчиев“ – Казанлък

 

Място на работа Общински театър „Любомир Кабакчиев“ – Казанлък

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Общински театър „Любомир Кабакчиев“ – Казанлък

   I.Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

 • Образование – висше, образователно- квалификационна степен „магистър“;
 • Област на висше образование „Изкуства“, „Хуманитарни науки“ или „Социални, стопански и правни науки“ според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС№125/2002г.;
 • Професионално направление- „теория на изкуствата“,  „музикално и танцово изкуство“, „театрално и филмово изкуство“, „филология“, „администрация и управление“;
 • Специалности от посочените направления;
 • Професионален опит по специалността – 3 години;
 • Организационни умения,нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност;

Като предимство се счита:

 • Присъдени научни степени и звания;
 • Опит в областта на  културата;
 • Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
 • Чуждоезикова подготовка;
 • Компютърна грамотност;

 II.Начин на провеждане на конкурса

Защита на концепция за дейността и развитието на Общински театър „Любомир Кабакчиев“ – Казанлък за период от четири години, подробно разработена за първата от тях;

 • Събеседване;

 III.Необходими документи за участие в конкурса

 • Заявление за участие /свободен текст/;
 • Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага);
 • Професионална автобиография;
 • Документ за завършено образование (копие);
 • Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (копия);
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство при прекъсване на трудовата дейност за повече от 3 месеца;
 • Документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (копие);

Концепция до 10 печатни страници за дейността и развитието на Общински театър „Любомир Кабакчиев“ – Казанлък за период от четири години /подробно разработена първата от тях/.

 

Концепцията следва да съдържа:

 1. Художествени показатели:

а) подробен репертоарен план с постановъчни екепи за първата година;

б) тенденции в развитието на репертоара за останалите години-жанрови намарения, постъновъчни екипи;

в) възможности за разширяване на зрителската аудитория;

            2. финансово-икономически показатели:

            а) планиране на основните показатели: брой спектакли за една година, брой зрители, средна цена на билет;

            б) планиране на съвместни проекти с други театри, с международни организации и други културни организации;

в) стратегии на управлението, политики на заетост

           Концепцията се предоставя- в седем екземпляра, в отделен, запечатан и ненадписан плик (бройките са съобразени с броя на членовете на комисията).

          Предоставените копия на документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала“ и подпис.

  IV.Място и срок за подаване на документите:

Място на подаване на документите:

 • Община Казанлък, ул.“Розова долина“ №6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише №2- „Деловодство“.

/всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч./

Телефон за информация: 0431/99547

 • На кандидатите предварително се представя длъжностна характеристика, с която могат да се запознаят всеки работен ден в рамките на работното време;
 • Кандидатите подават документите в запечатан, непрозрачен плик, като същият носи информация за длъжността, за която се кандидатства, трите имена, адрес и телефон за контакти. Концепцията за развитие на Общински театър „Любомир Кабакчиев“ – Казанлък да бъде в отделен запечатан плик, поставен в друг по-голям с останалите документи.
 • При приемане на документите върху плика се отбелязват входящия номер, датата и часът на подаване, данните се записват във възходящия регистър на общо деловодство на Община Казанлък, за което на приносителя се издава бележка с входящия номер.
 • Приетите и вписани документи се предават на Председателя на комисията по допускане до конкурса за съхранение през времето до първото заседание на комисията, назначена за провеждане на конкурса.
 • В определения час за първо заседание на комисията, документите за участие в конкурса се представят от Председателя на комисията.

Място на обявяване на списъците и съобщенията:

 • Табло в Център за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Казанлък, ул.“Розова долина“ № 6, както и електронната страница на Община Казанлък;

 

Срок за подаване на документите:

 • Един месец от датата на публикуване на обявлението за конкурса в местен печат и на електронната страница на Община Казанлък.

/до 17.30ч. на 27.06.2023г. който не може да бъде по- кратък от 1 месец от датата на публикуване на обявяването на конкурса- чл.1, т.3 от КТ/

 

ГАЛИНА СТОЯНОВА /П/

Кмет на Община Казанлък

 

Списък на допуснатите кандидати до втори етап

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

публ. на 26.05.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220