Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти в гр. Казанлък, с. Енина, с. Овощник и с. Средногорово на 13.06.2023 г. /втора дата на 27.06.2023 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, Заповед №1084/22.05.2023 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения №965 и №963 взети на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53, обявява публични търгове с тайно наддаване по реда на глава VI от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък за продажба на общински имоти.

I. Търговете ще се проведат на 13.06.2023 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, при следните условия:

П о   з  и  ц  и  я

Обект на търга

Час на търга

Начална тръжна цена, лв., без ДДС

Цена на тр. докум., (без дълж. ДДС)

1

ПИ с идентификатор 27499.352.325 с площ от 400 кв. м., село Енина

10:00

1 980

150

2

ПИ с идентификатор 27499.352.1057 с площ от 363 кв. м., село Енина

10:15

1 800

150

3

ПИ с идентификатор 53179.54.5 с площ от     6 555 кв. м., село Овощник

10:30

23 420

150

4

ПИ с идентификатор 35167.220.923 с площ от 317 кв. м., град Казанлък, м. „Татарска могила“

10:45

3 210

150

5

ПИ с идентификатор 35167.150.893 с площ от 503 кв. м., град Казанлък, м. „Татарска могила“

11:00

5 098

150

6

УПИ Ⅶ с обща площ 810 кв. м. в кв. 49, село Средногорово, общ. Казанлък

11:15

11 800

150

7

ПИ с идентификатор 35167.506.3104 с площ 594 кв. м. по КККР на град Казанлък

11:30

32 700

150

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) – 27.06.2023 г., при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие или на касата в ЦАО при Община Казанлък.

Тръжна документация се получава от гише №5 в ЦАО при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в Центъра за административно обслужване при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.

Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху цената по договор, както и ДДС върху цената по договор.

Оглед на имотите – 10-15 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие, със собствен превоз на кандидата и в присъствието на представител на Община Казанлък.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦАО при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок – 12:30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търговете. Документите се подават в непрозрачен плик, надписан с цялото наименование на търга и името на кандидата, съгласно чл. 88, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък.

За подробна информация – ЦАО при Община Казанлък или на тел. 0431/98253; 0431/98243.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

публ. на 29.05.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220