Местни избори 2023

Набиране на кандидати за възлагане на управление на социалните услуги

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

      На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл.64, ал.1 и ал.4 от ЗСУ и чл. 91, ал.1 от ППЗСУ във връзка с конкурс за възлагане на предоставянето на социални услуги и в изпълнение на Заповед № 1136/29.05.2023 г. на Кмета на община Казанлък

 

Община Казанлък открива конкурс за възлагане на управление на социалните услуги: Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания; Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – 2 броя; Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, в община Казанлък, при следните критерии:

 

      1.     УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

        1.1.  В конкурса могат да участват:

          1.1.1.          Кандидати, които са вписани в регистър към Агенция за социално подпомагане за лица имащи право да предоставят социални услуги.

          1.1.2.          Кандидати, които са предоставяли минимум една социална услуга в минимум две последователни години;

          1.1.3.          Участникът следва да разполага със следния персонал:

             1.1.3.1.    Управител на социалните услуги с образование – висше, образователно квалификационна степен „Магистър“ в професионална област Социални дейности, Специална педагогика, Психология или други хуманитарни науки; Професионален опит минимум 5 години в управление и администриране на социални услуги;

             1.1.3.2.    Ръководител екип – четири лица с образование – висше /минимум степен бакалавър /в професионална област Социални дейности, Специална педагогика; Професионален опит свързан с работа с рискови групи;

             1.1.3.3.    Социален работниктри лица с образование – висше /минимум степен бакалавър /в професионална област Социални дейности, Социална педагогика; Професионален опит свързан с работата с рискови групи;

             1.1.3.4.    Социален терапевт –  тридесет и две лица – минимум средно образование и опит в социалните дейности

             1.1.3.5.    Трудотерапевт – едно лице – минимум средно образование

             1.1.3.6.    Работник поддръжка –  едно лице – минимум средно образование

             1.1.3.7.    Портиер – две лица – средно образование

              1.1.3.8.    Шофьор – едно лице

        1.2.  В конкурса не могат да участват кандидати, които:

          1.2.1. са обявени в несъстоятелност или в производство по обявяване в несъстоятелност;

          1.2.2. се  намират в ликвидация;

          1.2.3. са лишени от право да упражняват търговска дейност;

          1.2.4. имат парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

          1.2.5. председателя и членове на управителния орган са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите, освен ако не са реабилитирани;

           1.2.6. в следствие на процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездна финансова помощ, финансирани от бюджета на Общностите, са обявени в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договорни задължения.

        2.          ХАРАКТЕРИСТИКА И СПЕЦИФИКА НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

            Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания са социални услуги от резидентен тип, които предоставят жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, за които към момента на настаняване не е възможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейство на близки или роднини или в приемно семейство. Целевата група на ЦНСТ са деца и младежи с увреждания и деца без увреждания, изведени от специализирана институция от 3 до 18-годишна възраст. В центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания се създава среда за живот близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Материалната база на Центровете за настаняване за деца и младежи с увреждания и за деца без увреждания е в пълно съответствие със стандартите и критериите за местоположение и материална база, регламентирани в Наредба за качество на социалните услуги.

            Защитено жилище за лица с умствена изостаналост е социална услуга от резидентен тип за лица с различна степен на умствена изостаналост, в среда близка до семейната, където хората водят независим начин на живот подпомаган от специалисти. Целевата група на Защитеното жилище е лица с умствена изостаналост, изведени от специализирана институция, над 18 години, с капацитет на услугата до 8 лица. Настанените лица с умствена изостаналост се подпомагат от професионалисти, с цел водене на независим начин на живот и ефективно включване в социалната среда и равноправно положение в обществото. Материалната база на Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост е в пълно съответствие със стандартите и критериите за местоположение и материална база, регламентирани в Наредба за качество на социалните услуги.

      3.     ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕ, ПРЕДМЕТ НА ВЪЗЛАГАНЕ И РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА:

        3.1.  Бюджетът се формира на база установените в съответната финансова година издръжки за делегирани от държавата дейности.

        3.2.  Финансовото участие от страна на Община Казанлък се изразява в предоставянето на парични средства от общинския бюджет съобразно субсидия от републиканския бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка за делегираните държавни дейности по решение на Министерски съвет. Бюджетът за всяка следваща финансова година се определя в размер, определен със стандарти за издръжка на социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“(2 броя), „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ за съответната финансова година.

        3.3.  Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално, считано от датата на влизане в сила на договора. Размерът на бюджета за следващите години ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година, съгласно решение на Министерския съвет. При промяна на капацитета водещ до промяна на сумата за издръжка, същата се коригира съответно с анекс към договора. Общият размер на средствата от 01.11.2023 г. до 31.12.2023 г. за финансирането на четирите социални услуги е 208040,00 лв. за 50 потребители.

       3.4.  Договорът със спечелилия конкурса кандидат ще се сключи за пет години, считано от датата на сключване на договора за възлагане на управление на социалните услуги.

       3.5.  Не предвиждането на средства от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“(2 броя), „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ като делегирана държавна дейност, освобождава Община Казанлък от отговорност и прекратява договора с доставчика.

       3.6.  При сключване на Договора със спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на социалните услуги ще се предостави на изпълнителя – доставчик на социалните услуги материалната база, обзавеждане и оборудване, необходими за функциониране на социалните услуги и съответната бюджетна субсидия за издръжка, от датата на сключване на договора до края на финансовата 2023 г., при условия, предвидени в договор

       4.          ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

       4.1.  Заявление за участие в конкурс за възлагане управлението на социалните услуги / Приложение №1/;

       4.2.  Декларация за допустимост /Приложение №2/, подписана от управителя, съответно от членовете на управителния орган на кандидата относно обстоятелствата, посочени в т.1.2.;

       4.3.  Списък с работния капацитет на кандидата с посочена квалификация  и професионален опит на кадрите в екипа му;

       4.4.  Копия от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидата за предходните две години. В случай, че документите са публично достъпни, кандидата посочва това в декларация;

       4.5.  Доказателства за репутация на кандидата - Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги, от предишни възложители или от партньори, със задължително посочени адреси и телефони.

       4.6.  Детайлна програма за развитие на социалните услуги в съответствие с нормативните изисквания, която включва: програма за управление на услугите, описание на предлаганите дейности, график на дейности, бюджет (прогнозата за бюджет се прави на основание стандартите за издръжка за делегирани от държавата дейности по решение на МС) и обосновка на заложените разходи, начин на разходване на средствата, работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите, досегашен опит в сферата на социалните услуги, съотносим към критериите и стандартите за качество на социалните услуги, финансова устойчивос

        5.          ДАТА, ЧАС И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

        5.1.  Дата на провеждане на конкурса: 18.07.2023 г.(вторник)

        5.2.  Час на провеждане на конкурса: 10:00 часа в Ритуална зала на община Казанлък с адрес, гр. Казанлък, ул.“Розова долина“, №6

        5.3.  Начин на провеждане на конкурса:

Провеждането на конкурса ще се реализира в два етапа:

            Конкурсът се провежда от комисия назначена от Кмета на общината: по документи и събеседване върху представена „Програма за предоставяне на социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“(2 броя), „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“.

Кандидат, който не отговаря на изискванията, се отстранява от участие в конкурса;

Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване;

Първи етап – Допускане на кандидатите по представените документи от комисия, назначена от възложителя; Комисията допуска за участие и оценява на първи етап само участници, които отговарят на изискванията и са представили всички необходими документи. Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени писмено.

Втори етап - Одобрените кандидати ще бъдат поканени писмено за събеседване, проведено от комисия назначена от възложителя.

        6.          КРАЕН СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

            Документи за участие в конкурса се приемат в срок до 16,30 ч. на 14.07.2023 г.(петък) на гише №4 – Деловодство в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, бул. “Розова долина“ №6, гр. Казанлък.

            Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално-заверено изрично пълномощно в запечатан непрозрачен плик. Върху плика кандидата посочва адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

            КРАЕН СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА –          Резултатите в конкурса се съобщават на участвалите в него лица писмено до 21.07.2023 г. (петък).

        7.          КРИТЕРИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ: Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии с общ брой точки 100:

           7.1.  Съответствие на кандидата с предварително обявените условия – 20 точки;

           7.2.  Опит на кандидата в предоставянето на социалните услуги, предмет на възлагането – 20 точки;

              7.2.1. До 2 години – 5 точки;

              7.2.2. От 2 до 5 години – 10 точки;

              7.2.3. От 5 до 10 години – 15 точки;

              7.2.4. Над 10 години – 20 точки

            7.3.  Квалификация на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услуга – 20 точки;

            7.4.  Финансова стабилност на кандидата – 20 точки;

            7.5.  Представена от кандидата програма за управление и предоставяне на социалните услуги, предмет на възлагането, и програма за развитие на нейното качество съгласно Наредбата за качество на социалните услуги – 20 точки.

 

АХМЕД МЕХМЕД /П/

Зам. кмет на община Казанлък

публ. на 29.05.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220