Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти на 11.07.2023 г. /втора дата на 25.07.2023 г. при същите условия/

Община Казанлък на основание, чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 1258/16.06.2023 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните общински имоти както следва:
Обект 1 - Лекарски кабинет, находящ се на първия етаж в сградата на здравна служба на с. Ясеново, ведно с манипулационна,  по ½ от коридор и тоалетна, с обща площ от 29,80 кв. м., АПОС № 1121/29.08.2005 год. включен в ГПУРИИОС за 2022 год., с Позиция № 23 на Приложение № 8, с начален месечен наем 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС.
Обект 2 - Общински обект, представляващ помещение на приземен етаж за радиотехнически съоръжения, находяща се в сграда на здравна служба в с. Хаджидимитрово, с обща площ от 7,50 кв.м., за който има съставен АЧОС № 478/03.09.2007 г., с Позиция № 38 от Приложение № 9 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 год., с начален месечен наем 60,00 лв. /шестдесет лева/ без ДДС.
Публичните търгове ще се проведат на 11.07.2023 год. За обект /1/ от 10:30 ч.; за обект /2/ от 10:45 ч.; в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, втора дата 25.07.2023 г., при същите условия.
Тръжна документация може да бъде закупена от гише №5 в ЦИУ на Община Казанлък до 12:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове. Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120. 00 лв. с ДДС /.
Документи за участие в търговете ще се приемат до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише №2 "Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък. Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен наем.
Оглед на обектите – от 09:00 ч.  до 16:00 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие. За допълнителна информация тел.0431/98221.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

 

публ. на 26.06.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220