Обява за подбор на персонал по проект BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“

Обява 
за подбор на персонал
по проект BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“,
 финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, 
съфинансиран от Европейския социален фонд плюс 
 
   В изпълнение на проект BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския социален фонд плюс, Община Казанлък обявява подбор на персонал по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък”  за следните длъжности: 
 
Главен социален работник – 1 работно място;
Социален работник – 2 работни места;
Сътрудник „Социални дейности“ – 2 работни места
 
Цели на проекта:
Целта на проекта е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет.
Предоставяне на интегрирана подкрепа на общините в изпълнението на правомощията им по Закона за социални услуги (ЗСУ), Закона за хора с увреждания (ЗХУ) и Закона за личната помощ (ЗЛП), което ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни.
 
1. Длъжност „Главен социален работник“
 
1.1.  Изисквания за заемане на длъжността 
Образование – висше; Минимална степен: бакалавър, със специалност от професионално направление по „Хуманитарните науки“; „Социални дейности“, „Социалнопсихологическо консултиране“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“;
Професионален опит – не се изисква, стажът и опитът се считат за предимство;
Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft  Ехcel, Outlook, Internet;
 
1.2.   Необходими допълнителни умения за заемане на длъжността
Адаптивност, умения за работа в екип, умение за работа с уязвими групи лица; 
Отлични комуникативни, организационни и лидерски умения;
Умение за организиране на процеси за постигане на резултати;
Умение за работа с нормативни документи, прилагане на процедури, изготвяне и систематизиране на документи.
 
1.3.   Основни задължения и отговорности за длъжността: 
Информира лицата относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване; 
Извършва прием и обработка на подадени заявления - декларации (онлайн и на хартия) за ползване на съответната социална услуга (СУ); 
Идентифицира потребителите, отговарящи на условията за ползване на съответната СУ; съдейства и консултира лицата за избор на подходящи за тях СУ; 
Изготвя предварителна оценка на потребностите от социални услуги на всеки потребител;
Осъществява мобилни СУ и консултации за потребителите; 
Посещения на място в домовете им при предоставянето на лична помощ в изпълнение на Закон за личната помощ; 
Участва в работата по анализиране, планиране и развитие качеството на социалните услуги; осъществява контакти с институции, организации и служби от държавния, публичния и неправителствения сектор във връзка с изпълнение на преките си задължения.
Ръководи, методически подпомага и координира дейността на наетия персонал по проекта.
 
2. Длъжност „Социален работник“
 
2.1. Изисквания за заемане на длъжността 
Образование – висше; Минимална степен: бакалавър, със специалност от професионално направление по „Хуманитарните науки“; "Социални дейности", „Социалнопсихологическо консултиране“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“;
Професионален опит – не се изисква, стажът и опитът се считат за предимство;
Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft  Ехcel, Outlook, Internet;
 
2.2. Необходими допълнителни умения за заемане на длъжността
Адаптивност, умения за работа в екип, умение за работа с уязвими групи лица; 
Отлични комуникативни, организационни умения;
Умение за организиране на процеси за постигане на резултати;
Умение за работа с нормативни документи, прилагане на процедури, изготвяне и систематизиране на документи.
 
2.3. Основни задължения и отговорности за длъжността: 
Информира лицата относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване; 
Извършва прием и обработка на подадени заявления - декларации (онлайн и на хартия) за ползване на съответната социална услуга (СУ); 
Идентифицира потребителите, отговарящи на условията за ползване на съответната СУ; 
Съдейства и консултира лицата за избор на подходящи за тях СУ; 
Изготвя предварителна оценка на потребностите от социални услуги на всеки потребител; 
Осъществява мобилни СУ и консултации за потребителите; 
Посещения на място в домовете им при предоставянето на лична помощ в изпълнение на Закон за личната помощ; 
Участва в работата по анализиране, планиране и развитие качеството на социалните услуги; 
Изготвя справки, становища и отговори по предложения, запитвания, жалби, молби и сигнали на юридически и физически лица във връзка с преките си задължения; 
Изготвя и съхранява задължителната документация съгласно ЗСУ, ЗЛП и ЗХУ. 
 
3. Длъжност „Сътрудник Социални дейности“
 
3.1. Изисквания за заемане на длъжността 
Образование – средно; 
Професионален опит – не се изисква, стажът и опитът се считат за предимство;
Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft  Ехcel, Outlook, Internet.
 
3.2. Необходими допълнителни умения за заемане на длъжността
Адаптивност, умения за работа в екип, умение за работа с уязвими групи лица; 
Отлични комуникативни, организационни умения;
Умение за работа с нормативни документи, прилагане на процедури, изготвяне и систематизиране на документи.
 
3.3. Основни задължения и отговорности за длъжността: 
Информира лицата относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване; 
Подпомага дейностите на социалните работници; 
Изготвя, води, класифицира и съхранява документацията съпътстваща услугата съобразно изискванията на проекта; 
Провежда анкети, изготвя справки.
 
 
      След приключване подбора с одобрените кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор по реда на КТ на пълно работно време за период, съобразен с дейностите на проекта.
 
 
4. Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
 
- Заявление (по образец) - Приложение 1;
- Декларация за лични данни (по образец) - Приложение 2; 
- Автобиография / CV;
- Документ за завършено образование – копие;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
 
     Образци на документите могат да бъдат получени на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 4, както и на интернет страницата на Община Казанлък в рубрика Програми и проекти“/ под-рубрика  на проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“ - https://www.kazanlak.bg/cat-735.html
 
     Лицата, желаещи да кандидатстват за обявените позиции следва да подадат документите си на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише № 4, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 17.30 ч.
 
 Срок за подаване на документи – до 20.07.2023 г. 17:30 ч. включително.
 
    Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите и на сайта на Община Казанлък – на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-735.html рубрика Програми и проекти“/ проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“
                                                          
Лица за контакт: Надежда Антонова, Технически сътрудник, Тел. номер: 0431 / 98 252;
 
 
ЛИЛИЯ ЦОНКОВА
Заместник-кмет на Община Казанлък,
(Оправомощена със Заповед № 883/27.04.2023 г.
 на Кмета на Община Казанлък)
 
 
 
 
 
 
публ. на 07.07.2023 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220