Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на с. Кънчево /първа дата 02.08.2023 г., втора дата при липса на кандидати 16.08.2023 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г. и в изпълнение на Заповед № 1441/11.07.2023 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на общински земеделски земи, както следва: Поземлен имот с идентификатор 40868.46.5 (четири нула осем шест осем точка четири шест точка пет) по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед № РД-18-397/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Кънчево, м. „Кандилин гьол“; АЧОС №1552/13.11.2012 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Ливада; Категория на земята при неполивни условия: седма; Номер по предходен план: 046005 с площ от 693.00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 40868.52.19 (четири нула осем шест осем точка пет две точка едно девет) по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед № РД-18-397/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Кънчево, м. „Теледже кая“; АЧОС №1555/14.11.2012 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 052019 с площ от 800.00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 40868.51.6 (четири нула осем шест осем точка пет едно точка шест) по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед № РД-18-397/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Кънчево, м. „Теледже кая“; АЧОС №1558/14.11.2012 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: седма; Върху имота има следните ограничения: 1 Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3 m от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки, и трайни насаждения. Номер по предходен план: 051006 с площ от 1 204.00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 40868.53.18 (четири нула осем шест осем точка пет три точка едно осем) по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед № РД-18-397/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Кънчево, м. „Теледже кая“; АЧОС №1559/14.11.2012 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: седма; Номер по предходен план: 053018 с площ от 1 362.00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 40868.75.32 (четири нула осем шест осем точка седем пет точка три две) по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед № РД-18-397/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Кънчево, м. „Чатарлъка“; АЧОС №1553/13.11.2012 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: седма; Върху имота има следните ограничения“ 12 Електропровод 110 Kv. На 20 m от двете страни до крайните проводници или на 24 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения, и засажда високостеблена растителност. Номер по предходен план: 075032 с площ от 4 277.00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 40868.75.29 (четири нула осем шест осем точка седем пет точка две девет) по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед № РД-18-397/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Кънчево, м. „Чатарлъка“; АЧОС №1554/14.11.2012 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 075029 с площ от 792.00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 40868.74.14 (четири нула осем шест осем точка седем четири точка едно четири) по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед № РД-18-397/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Кънчево, м. „Теледже кая“; АЧОС №1557/14.11.2012 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: пета; Номер по предходен план: 074014 с площ от 2 781.00 кв. м.; Всички с обща площ от 11 909,00 кв. м., с начален годишен наем в размер на 140,00 лв.
Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.
Публичния търг да се проведе на 02.08.2023 год. в 10:45 часа в „Ритуална зала“ на Община Казанлък.
При липса на кандидати – втора дата – 16.08.2023 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 50 % от първоначалната цена.
Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Документи ще се приемат до 12:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ № 6.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.
За допълнителна информация на  Гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98249.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам. – кмет на Община Казанлък

 

 

публ. на 17.07.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220