Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на с. Ръжена /първа дата 02.08.2023 г., втора дата при липса на кандидати 16.08.2023 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г. и в изпълнение на Заповед № 1442/11.07.2023 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на общински земеделски земи, както следва: Поземлен имот с идентификатор 63570.1.6 (шест три пет седем нула точка едно точка шест) по КККР на с. Ръжена, одобрени със Заповед № РД-18-961/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ръжена, м. „Кечи каран“; АЧОС 1865/27.05.2013 г.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Четвърта; Номер по предходен план: 001006, с площ от 7 425,00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 63570.2.16 (шест три пет седем нула точка две точка едно шест) по КККР на с. Ръжена, одобрени със Заповед № РД-18-961/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ръжена, м. „Кечи каран“; АЧОС 1878/29.05.2013 г.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Четвърта; Номер по предходен план: 002016, с площ от 3 099,00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 63570.11.33 (шест три пет седем нула точка едно едно точка три три) по КККР на с. Ръжена, одобрени със Заповед № РД-18-961/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ръжена, м. „Мини орман“; АЧОС 1879/29.05.2013 г.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Четвърта; Номер по предходен план: 011033, с площ от 6 240,00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 63570.22.14 (шест три пет седем нула точка две две точка едно четири) по КККР на с. Ръжена, одобрени със Заповед № РД-18-961/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ръжена, м. „Под корията“; АЧОС 1880/29.05.2013 г.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Изоставена нива; Категория на земята при неполивни условия: Четвърта; Номер по предходен план: 022014, с площ от 4 751,00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 63570.25.2 (шест три пет седем нула точка две пет точка две) по КККР на с. Ръжена, одобрени със Заповед № РД-18-961/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ръжена, м. „Под стопанския двор“; АЧОС 1881/29.05.2013 г.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Шеста; Номер по предходен план: 025002, с площ от 7 077,00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 63570.26.35 (шест три пет седем нула точка две шест точка три пет) по КККР на с. Ръжена, одобрени със Заповед № РД-18-961/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ръжена, м. „Под стопанския двор“; АЧОС 1882/29.05.2013 г.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Четвърта; Номер по предходен план: 026035, с площ от 1 713,00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 63570.27.7 (шест три пет седем нула точка две седем точка седем) по КККР на с. Ръжена, одобрени със Заповед № РД-18-961/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ръжена, м. „Под стопанския двор“; АЧОС 1890/30.05.2013 г.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Четвърта; Номер по предходен план: 027007, с площ от 6 091,00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 63570.27.24 (шест три пет седем нула точка две седем точка две четири) по КККР на с. Ръжена, одобрени със Заповед № РД-18-961/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ръжена, м. „Под стопанския двор“; АЧОС 1891/30.05.2013 г.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Пета; Номер по предходен план: 027024, с площ от 3 907,00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 63570.28.2 (шест три пет седем нула точка две осем точка две) по КККР на с. Ръжена, одобрени със Заповед № РД-18-961/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ръжена, м. „Под стопанския двор“; АЧОС 1889/30.05.2013 г.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Пета; Номер по предходен план: 028002, с площ от 2 481,00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 63570.28.14 (шест три пет седем нула точка две осем точка едно четири) по КККР на с. Ръжена, одобрени със Заповед № РД-18-961/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ръжена, м. „Под стопанския двор“; АЧОС 1903/03.06.2013 г.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Върху имота има следните ограничения: 11  Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения, и засажда високостеблена растителност; Категория на земята при неполивни условия: Пета; Номер по предходен план: 028014, с площ от 1 969,00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 63570.56.14 (шест три пет седем нула точка пет шест точка едно четири) по КККР на с. Ръжена, одобрени със Заповед № РД-18-961/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ръжена, м. „Бозаджиря“; АЧОС 1902/03.06.2013 г.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Четвърта; Номер по предходен план: 056014, с площ от 2 400,00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 63570.68.8 (шест три пет седем нула точка шест осем точка осем) по КККР на с. Ръжена, одобрени със Заповед № РД-18-961/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ръжена, м. „Канлънджа“; АЧОС 1901/03.06.2013 г.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Четвърта; Номер по предходен план: 068008, с площ от 3 843,00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 63570.68.12 (шест три пет седем нула точка шест осем точка едно две) по КККР на с. Ръжена, одобрени със Заповед № РД-18-961/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ръжена, м. „Канлънджа“; АЧОС 1900/03.06.2013 г.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Пета; Номер по предходен план: 068012, с площ от 7 010,00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 63570.68.31 (шест три пет седем нула точка шест осем точка три едно) по КККР на с. Ръжена, одобрени със Заповед № РД-18-961/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ръжена, м. „Канлънджа“; АЧОС 1899/03.06.2013 г.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Шеста; Номер по предходен план: 068031, с площ от 3 002,00 кв.м.;
Поземлен имот с идентификатор 63570.88.22 (шест три пет седем нула точка осем осем точка две две) по КККР на с. Ръжена, одобрени със Заповед № РД-18-961/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ръжена, м. „Саите“; АЧОС 1898/03.06.2013 г.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Пета; Номер по предходен план: 088022, с площ от 3 000,00 кв.м.;
Поземлен имот с идентификатор 63570.88.30 (шест три пет седем нула точка осем осем точка три нула) по КККР на с. Ръжена, одобрени със Заповед № РД-18-961/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ръжена, м. „Саите“; АЧОС 1897/03.06.2013 г.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Пета; Номер по предходен план: 088030, с площ от 714,00 кв.м.;
Поземлен имот с идентификатор 63570.97.10 (шест три пет седем нула точка девет седем точка едно нула) по КККР на с. Ръжена, одобрени със Заповед № РД-18-961/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ръжена, м. „Черешака“; АЧОС 1896/03.06.2013 г.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Изоставена нива; Категория на земята при неполивни условия: Шеста; Номер по предходен план: 097010, с площ от 4 149,00 кв.м.;
Поземлен имот с идентификатор 63570.97.24 (шест три пет седем нула точка девет седем точка две четири) по КККР на с. Ръжена, одобрени със Заповед № РД-18-961/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Ръжена, м. „Черешака“; АЧОС 1895/03.06.2013 г.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Изоставена нива; Категория на земята при неполивни условия: Шеста; Номер по предходен план: 097024, с площ от 3 858,00 кв.м.; Всички с обща площ от 72 729.00 кв. м. с начален годишен наем в размер на 1 200,00 лв.
Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.
Публичния търг да се проведе на 02.08.2023 год. в 11:00 часа в „Ритуална зала“ на Община Казанлък.
При липса на кандидати – втора дата – 16.08.2023 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 50 % от първоначалната цена.
Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Документи ще се приемат до 12:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ № 6.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.
За допълнителна информация на  Гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98249.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам. – кмет на Община Казанлък

 

 

публ. на 17.07.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220