Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти в гр. Казанлък, с. шейново, с. Средногорово, с. Енина и с. Овощник на 17.08.2023 г. /втора дата на 31.08.2023 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, Заповед №1536/21.07.2023 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения №№1020, 1015, 1014 и №1013 взето на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведено на 29.06.2023 г., Протокол №58, обявява публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VI от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък за продажба на общински имоти.

I. Търговете ще се проведат на 17.08.2023 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, при следните условия:

Позиция

Обект на търга

Час на търга

Начална тръжна цена, лв., без ДДС

Цена на тр.
документация, (без  ДДС)

1

ПИ с идентификатор 35167.503.4192 с площ 448 кв. м, гр. Казанлък

10:00

 

40 350

150

2

ПИ с идентификатор 35167.503.4188 с площ 243 кв. м, гр. Казанлък

10:15

 

21 900

150

3

ПИ с идентификатор 83106.501.986 с площ 866 кв. м, с. Шейново, общ. Казанлък

10:30

 

18 200

150

4

УПИ VII-486 с площ 945 кв. м в кв. 75 на

с. Средногорово, общ. Казанлък

10:45

 

17 000

150

5

ПИ с идентификатор 27499.352.322 с площ 396 кв. м., с. Енина, общ. Казанлък

11:00

 

1 970

150

6

ПИ с идентификатор 27499.352.1070 с площ 680 кв. м., с. Енина, общ. Казанлък

11:15

 

3 380

150

7

ПИ с идентификатор 53179.133.72 с площ 693 кв. м. с. Овощник, общ. Казанлък

11:30

 

3 760

150

8

ПИ с идентификатор 53179.103.77 с площ 1118 кв.м. с. Овощник, общ. Казанлък

11:45

 

6 060

150

9

ПИ с идентификатор 53179.123.5 с площ 242 кв. м. с. Овощник, общ. Казанлък

12:00

 

1 312

150

10

ПИ с идентификатор 53179.50.18 с площ 522 кв. м. с. Овощник, общ. Казанлък

12:15

 

1 865

150

11

ПИ с идентификатор 35167.250.327 с площ 500 кв. м., гр. Казанлък

14:00

 

5 190

150

12

ПИ с идентификатор 35167.230.337 с площ 315 кв. м., гр. Казанлък

14:15

 

3 270

150

13

ПИ с идентификатор 35167.240.388 с площ 480 кв. м.,, гр. Казанлък

14:30

 

4 980

150

14

ПИ с идентификатор 35167.240.863 с площ 842 кв. м., гр. Казанлък

14:45

 

8 735

150

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) – 31.08.2023 г., при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие или на касата в ЦАО при Община Казанлък.

Тръжна документация се получава от гише №5 в ЦАО при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в Центъра за административно обслужване при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.

Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху цената по договор, както и ДДС върху цената по договор.

Оглед на имотите – 10-15 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие, със собствен превоз на кандидата и в присъствието на представител на Община Казанлък.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦАО при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок – 12:30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търговете. Документите се подават в непрозрачен плик, надписан с цялото наименование на търга и името на кандидата, съгласно чл. 88, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък.

За подробна информация – ЦАО при Община Казанлък или на тел. за контакти: 0431/98253; 0431/98243.

 

Иванка ИВАНОВА /П/
Секретар на Община Казанлък

 

публ. на 28.07.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220