Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект - апартамент на 26.09.2023 г. (втора дата при липса на кандидати 03.10.2023 г.)

Община Казанлък, на основание, чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  №1841/01.09.2023 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следния общински имот както следва:
Общински обект, с Позиция №13 от Приложение № 9, прието с Решение № 821/24.11.2022 г. на Годишната програма, както следва: Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 35167.502.5904.2.1 по ККККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул. „Искра“ № 5, ет. 3, ап. 1, със застроена площ 45,35 кв. м в т.ч. 4,62%, (8.65 кв. м.) от общите части на сградата и правото на строеж, намиращ се на етаж 3 в сграда с идентификатор 35167.502.5904.2, брой надземни етажи 4, брой подземни етажи 0, предназначение: Жилищна сграда  - многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.5904. Предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, ниво 1, с начален месечен наем 260,00 лв. /двеста и шестдесет лева / без ДДС.
Публичният търг ще се проведе на 26.09.2023 год. от 10:15 ч.; в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, втора дата 03.10.2023 г., при същите условия.
Тръжна документация може да бъде закупена от Гише №5 в ЦИУ на Община Казанлък до 12:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове. Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС /120.00 лв. с ДДС/.
Документи за участие в търговете ще се приемат до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише №2 "Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък. Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен наем.
Оглед на обектите – от 09:00 ч.  до 16:00 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие. За допълнителна информация тел.0431/98221.

 

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

 

публ. на 11.09.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220