Публични търгове за продажба на общински имоти, находящи, с. Горно Черковище, с. Черганово и с. Хаджидитрово на 03 и 04.10.2023 г., при липса на кандидати втора дата /17.10. и 18.010.2023 г./, при същите условия

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, Заповеди №1878/08.09.2023 г. и №1879/08.09.2023 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения №№1042, 1046 и №1052 взето на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведено на 27.07.2023 г., Протокол №59, обявява публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VI от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък за продажба на общински имоти.

I. Търговете ще се проведат на 03.10.2023 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, при следните условия:

Позиция №

Обект на търга

Час на търга

Начална тръжна цена, лв., без ДДС

Цена на тр.
документация, (без дълж. ДДС)

1

Новообразуван поземлен имот 611.466 с площ от 416 кв. м., село Горно Черковище, местност „Чукара“

10:00

 

2 050

150

2

Новообразуван поземлен имот 611.468 с площ от 465 кв. м., село Горно Черковище, местност „Чукара“

10:15

 

2 290

150

3

Новообразуван поземлен имот 611.470 с площ от 269 кв. м., село Горно Черковище, местност „Чукара“

10:30

 

1 325

150

4

Новообразуван поземлен имот 611.471 с площ от 757 кв. м., село Горно Черковище, местност „Чукара“

10:45

 

3 730

150

5

ПИ с идентификатор 80532.36.9 с площ 21 111 кв. м., село. Черганово

11:00

 

75 790

150

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) – 17.10.2023 г., при същите условия.

Ⅱ. Търговете ще се проведат на 04.10.2023 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, при следните условия:

Позиция №

Обект на търга

Час на търга

Начална тръжна цена, лв., без ДДС

Цена на тр.
документация, (без дълж. ДДС)

1

УПИ Ⅲ-548 с обща площ 730 кв. м., квартал 39, село Хаджидимитрово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

10:30

21 900

150

2

УПИ Ⅳ-549 с обща площ 800 кв. м., квартал 39, село Хаджидимитрово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

10:45

24 000

150

3

УПИ V-550 с обща площ 950 кв. м., квартал 39, село Хаджидимитрово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

11:00

28 500

150

4

УПИ Ⅵ-979 с обща площ 415 кв. м., квартал 92, село Горно Черковище, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

11:15

9 950

150

5

УПИ Ⅳ с обща площ 540 кв. м., квартал 87, село Горно Черковище, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

11:30

12 950

150

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) – 18.10.2023 г., при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие или на касата в ЦАО при Община Казанлък.

Тръжна документация се получава от гише №5 в ЦАО при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в Центъра за административно обслужване при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.

Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху цената по договор, както и ДДС върху цената по договор.

Оглед на имотите – 10-15 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие, със собствен превоз на кандидата и в присъствието на представител на Община Казанлък.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦАО при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок – 12:30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търговете. Документите се подават в непрозрачен плик, надписан с цялото наименование на търга и името на кандидата, съгласно чл. 88, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък.

За подробна информация – ЦАО при Община Казанлък. За контакти: 0431/98253; 0431/98243.

 

Иванка ИВАНОВА /П/
Секретар на Община Казанлък

 

 

публ. на 19.09.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220