Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински поземлени имоти на 16.10.2023 г. /втора дата на 26.10.2023 г. при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2023 г., приета с Решение № 821/24.11.2022 г. на Общински съвет Казанлък, в изпълнение на Решение № 1048/27.07.2023 г. на ОбС Казанлък, в изпълнение на Заповед № 1997/21.09.2023 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на общински поземлени имоти, както следва:
/Обект 1/ Поземлен имот с площ от 947,00 кв. м. с идентификатор 22633.60.40 (две две шест три три точка шест нула точка четири нула) по КККР на с. Долно Изворово, одобрени със Заповед №РД-18-20/03.01.2018 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Долно Изворово; Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти; Начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение; Номер по предходен план: 000040; за който е съставен АПОС № 983/22.06.2023 год. С начална годишна наемна цена в размер на 34,00 лв. без ДДС;
/Обект 2/ Поземлен имот с площ от 1 863,00 кв. м., с идентификатор 16780.16.145 (едно шест седем осем нула точка едно шест точка едно четири пет) по КККР на с. Горно Изворово, одобрени със Заповед №РД-18-19/03.01.2018 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Горно Изворово; Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Блато; номер по предходен план: 000273; По смисъла на Закона за общинската собственост имота представлява: Публична общинска собственост, за него е съставен АПОС № 947/21.04.2023 година.  Поземлен имот с площ от 12 158,00 кв. м., с идентификатор 16780.16.146 (едно шест седем осем нула точка едно шест точка едно четири шест) по КККР на с. Горно Изворово, одобрени със Заповед №РД-18-19/03.01.2018 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Горно Изворово; Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Мочурище; номер по предходен план: 000272; По смисъла на Закона за общинската собственост имота представлява: Публична общинска собственост, за него е съставен АПОС № 948/21.04.2023 година. Поземлен имот с площ от 663,00 кв. м., с идентификатор 16780.16.147 (едно шест седем осем нула точка едно шест точка едно четири седем) по КККР на с. Горно Изворово, одобрени със Заповед №РД-18-19/03.01.2018 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Горно Изворово; Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Блато; номер по предходен план: 000274; По смисъла на Закона за общинската собственост имота представлява: Публична общинска собственост, за него е съставен АПОС № 949/21.04.2023 година. Всички с обща площ от 14 657,00 кв. м. С начална годишна наемна цена в размер на 513,00 лв. без ДДС.
Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.
Публичните търгове да се проведат на 16.10.2023 год., както следва: за /обект 1/ от 10:30 часа; за /обект 2/ от 10:45 часа в „Ритуалната зала“ на Община Казанлък.  
При липса на кандидати – втора дата – 26.10.2023 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 50 % от първоначалната цена.
Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Документи ще се приемат до 12:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ №6.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.
За допълнителна информация на  Гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98 249.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам. – кмет на Община Казанлък

 

публ. на 02.10.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220