Информация за проект “Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“

Проектът „Бъдеще за всяко дете“ има за цел да надгради и доразвие постигнатото от Община Казанлък, като ПАРТНЬОР и сдружение "Бъдеще за децата", като БЕНЕФИЦИЕНТ, в посока превенция на изоставянето, подобряване на грижата за най-уязвимите деца, подкрепа на семействата и промяна в общността.

В проекта са заложени две дейности, които са продължение и надграждане на приключилият проект през юни 2023 г. „Социално-икономическа интеграция и достъп до образование в община Казанлък“.

С първата дейност се доразвиват четири социално-здравни центъра или т. нар. „Къщи на семействата“ в гр. Казанлък, гр. Крън, с. Ръжена и с. Горно Черковище. Същите са създадени по модела на програмата "Сигурен старт", който функционира в няколко европейски страни. Целта на тези Къщи на семействата е да продължат да събират и подкрепят родители и деца, които срещайки се там, да общуват помежду си, да обменят информация, да си помагат, а децата да развиват своите социални и когнитивни умения с помощта на специалисти, с които ще могат да се консултират на място в къщата.

Социално-здравни услуги „Къщи на семейството“ са изградени и оборудвани по проект „Социално-икономическа интеграция и достъп до образование в община Казанлък“. Изградени къщи към 2023 г. има в с. Горно Черковище, гр. Крън, с. Ръжена и в гр. Казанлък. За финкционирането и доразвиване на дейностите в къщите, Община Казанлък ще назначи 4 човека на длъжност Сътрудник - къщи, за 19 месеца.  За координацията дейността на всички къщи и синхронизиране с работата на специалистите и ще бъде назначен координатор – къщи от сдружение „Бъдеще за децата“. По проекта ще бъдат ангажирани и други специалисти, като медиатор, специалист здравни грижи, педагог и др., включително и библиотекар на играчките.

Втората дейност е реализиране на директна работа на терен в общността за превенция и подкрепа на маргинализирани етнически общности и подобряване на достъпа до социално-здравни услуги. Картографиране, определяне на риска, интензивна подкрепа са само елементи от цялостната работа в подкрепа на семействата.

Освен работата на терен, ще продължат да се реализират и различни програми в къщите, специално разработени с оглед на конкретните потребности на общността, като малка част от тях са програми за превенция на ранните бракове, семейно планиране и превенция на разделянето на семействата и др.

Дейностите са взаимно допълващи и позволяват да се осигури интегрирана подкрепа за семействата от рискови общности, за да се намали риска от неглежиране и изоставяне на децата. Проектът цели да допринесе за ефективна работа в сферата на превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето, а резултатът е подобрени условия на живот на децата.

За структуриране на работата ще бъде използвана Методиката за предоставяне на социалната услуга "Общностна работа" на Уницеф-България с приложенията към нея. За придвижването по населените места има осигурен автомобил, закупен по предходния проект за нуждите на екипа.

публ. на 09.10.2023 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220