Подбор на персонал по проект “Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

по проект № BG05SFPR002-2.003 "Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък"

 

В изпълнение на проект „Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“, съфинансиран от Европейски социален фонд по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.003-0107-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 Община Казанлък обявява подбор на персонал, за Сътрудник - къщи:

·         4 свободни работни места;

·         пълен работен ден (8 часа);

·         срочен трудов договор;

·         за период до 18 месеца; 

·         изпитателен срок 6 месеца;

Лицата, заемащи обявените позиции, ще работят пряко с представители на уязвими групи; хора в риск и/или жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация - висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

·  Образование: основно

·  Професионален опит и/или общ трудов стаж – 1 година общ трудов стаж;

·  Компютърна грамотност;

 

Необходими допълнителни умения за заемане на длъжностите:

·  Умения за работа в екип;

·  Умение за работа с хора, включително лица от уязвими групи и в риск;

·  Комуникативни и организационни умения;

·   Умения за работа под напрежение;

 

Основни задължения и отговорности на длъжностите:

Сътрудник - къщи ще работи със семействата от населеното място – целеви групи, сегрегирани семейства, родители с малки деца, бъдещи родители, многодетни семейства, в неформална среда в една от 4-те броя „Къщи на семейството“,  заедно със други специалисти - социален работник, психолог, педагог, специалист по здравни грижи, библиотекар, медиатор.

Целеви групи по проекта са представители на уязвими групи; хора в риск и/или жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация - висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.

Сътрудниците ще носят отговорност за стопанисването на помещенията и оборудването в тях, за осигуряване на необходимите материали и консумативи, за създаване на приобщаваща атмосфера в къщата. В бюджета са предвидени пътни разходи за придвижване до работното място.

Основни цели на работата:

·           да им бъде подобрен достъпа до социални и здравни услуги,

·           повишено качеството на живот,

·           да им бъдат изградени умения, навици и разбиране за поддържане на лична хигиена,

·           хигиена на бебета и малки деца,

·           хигиена на домакинството и на храната;

·           да придобиват знания и умения за здравословно хранене, готвене и съхранение на храната,

·           изграждане на разбиране и умения за семейно планиране,

·           превенция от нежелана бременност;

·           придобиване на умения за правилно и безопасно ползване на оборудване и обзавеждане за домакинството,

·           да бъдат подкрепени за по-пълноценно социално включване и развитие на местната общност.

 

РЕД И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОБЯВЕНИТЕ ПОЗИЦИИ:

 

Образци на документите могат да бъдат:

·         получени на място в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 2 или

·         изтеглени от сайта на Община Казанлък https://www.kazanlak.bg/cat-754.html , рубрика Програми и проекти“/ под-рубрика „Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“, / Обяви за подбор на персонал.

Лицата, желаещи да кандидатстват за обявените позиции следва да подадат документите си на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише № 2, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 17:30 ч.

Срок за подаване на документи – до 20.10.2023 г. 17:30 ч. включително.

Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на:

-          информационното табло в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите и

-          на сайта на Община Казанлък: https://www.kazanlak.bg/cat-754.html , рубрика Програми и проекти“/ под-рубрика „Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“, / Обяви за подбор на персонал.

                                       

За допълнителна информация:

Антоанета Тодорова

Тел. номер: 0431 / 98 285 - отдел "Образование и стратегическо планиране"

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  • Декларация за обработка на лични данни по образец;
  • Автобиография;
  • Документи доказващи степен на образование;
  • други документи (при необходимост).

  Изтегли Документ
  Изтегли Документ
публ. на 11.10.2023 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220