Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти на 31.10.2023 г. /втора дата на 14.11.2023 г. при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл.14, ал.1 и ал. 2, и чл 19 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 2065/09.10.2023 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти, както следва:
Обект /1/ Общински павилион за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Старозагорска“, западно от МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, с Позиция № 37 от Приложение № 12 на Годишната програма за 2023 г., в ПИ с идентификатор 35167.506.9611, с обща площ от 43,45 кв.м. /23,31 кв.м. търговска площ и 20,14 кв.м. складова площ/, съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 240,00 лв. /двеста и четиридесет лева/ без ДДС.
Обект /2/ Общински обект - помещение за производствена дейност, находящо се в с. Енина, бивша детска ясла, в ПИ с идентификатор 27499.501.335.1, с Позиция № 88 от Приложение № 8 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък, с обща площ от 152,85 кв.м. /в т.ч. 95,00 кв.м производствено помещение,54,85 кв.м. за складове и 3,00 кв.м. санитарен възел/, за който има съставен АЧОС № 474/11.02.2002 г., с начален месечен наем 240,00 лв. /двеста и четиридесет лева/ без ДДС.
Обект /3/ Общински обект - помещение за офис, находящо се в Казанлък, бул. „Александър Батенберг“ № 12, ет. 1, обект 35, в ПИ с идентификатор 35167.502.166.1.35, с Позиция № 64 от Приложение № 8 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък, с обща площ от 49,36 кв.м. /в т.ч. стая № 1 с площ от 10,25 кв.м.; стая № 2 с площ от 16,42 кв.м.; стая № 3 с площ от 10,25 кв.м.; 1/3 от фоайе с площ 9,82 кв.м. и 1/3 от санитарен възел с площ от 2,62 кв.м., за който има съставен АЧОС № 3857/17.07.2020 г., с начален месечен наем 200,00 лв. /двеста лева/ без ДДС.
Публичните търгове да се проведат на 31.10.2023 год., както следва:
- Обект /1/ от 10:00 часа, - Обект /2/ от 10:15 часа, - Обект /3/ от 10:30 часа в „Ритуална зала“ в сградата на Община Казанлък.
При липса на кандидати – втора дата – 14.11.2023 г. , при същите условия.
Тръжна документация може да бъде закупена от гише № 5 в ЦИУ на Община Казанлък до 12:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове.
Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120.00 лв. с ДДС.
Документи за участие в търговете ще се приемат до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише № 2 "Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък. Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен наем.
Оглед на обекта – от 10:00 ч.  до 16:00 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
За допълнителна информация на гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

 

публ. на 13.10.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220