Обявление за подбор на персонал по проект № BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“

Обява

за подбор на персонал

по проект BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“,

 финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,

съфинансиран от Европейския социален фонд плюс

 

            В изпълнение на проект BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския социален фонд плюс, Община Казанлък обявява подбор на персонал по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък”  за следните длъжности:

           

 • Сътрудник „Социални дейности“ – 1 работно място;

 

Цели на проекта:

     Целта на проекта е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет.

    Предоставяне на интегрирана подкрепа на общините в изпълнението на правомощията им по Закона за социални услуги (ЗСУ), Закона за хора с увреждания (ЗХУ) и Закона за личната помощ (ЗЛП), което ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни.

 

 1. Длъжност „Сътрудник Социални дейности“
 1. Изисквания за заемане на длъжността
 • Образование – средно;
 • Професионален опит – не се изисква, стажът и опитът се считат за предимство;
 • Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft  Ехcel, Outlook, Internet.
 1. Необходими допълнителни умения за заемане на длъжността
 • Адаптивност, умения за работа в екип, умение за работа с уязвими групи лица;
 • Отлични комуникативни, организационни умения;
 • Умение за работа с нормативни документи, прилагане на процедури, изготвяне и систематизиране на документи.
 1. Основни задължения и отговорности за длъжността:
 • Информира лицата относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване;
 • Подпомага дейностите на социалните работници;
 • Изготвя, води, класифицира и съхранява документацията съпътстваща услугата съобразно изискванията на проекта;
 • Провежда анкети, изготвя справки.

 

    След приключване подбора с одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор по реда на КТ на пълно работно време за период, съобразен с дейностите на проекта.

 

 1. Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
 • Заявление (по образец) - Приложение 1;
 • Декларация за лични данни (по образец) - Приложение 2;
 • Автобиография / CV;
 • Документ за завършено образование – копие;
 • Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

 

    Образци на документите могат да бъдат получени на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 4, както и на интернет страницата на Община Казанлък в рубрика Програми и проекти“/ под-рубрика  на проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“ - https://www.kazanlak.bg/cat-735.html;

 

    Лицата, желаещи да кандидатстват за обявените позиции следва да подадат документите си на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише № 4, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 17.30 ч.

 

 Срок за подаване на документи – до 06.11.2023 г. 17:30 ч. включително.

 

    Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите и на сайта на Община Казанлък – на следния адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-735.html рубрика Програми и проекти“/ проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“

                                                          

Лица за контакт: Надежда Антонова, Технически сътрудник, Тел. номер: 0431 / 98 252;

 

           П

ДАНИЕЛА КОЕВА

ВрИД Кмет на Община Казанлък,

Съгласно Заповед № 2000/26.09.2023 г.

 

Заявление за кандидати

Декларация за лични данни

публ. на 26.10.2023 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220