КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОГО И ГРАФИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ НА „АКАДЕМИЯ ЗА ТАЛАНТИ” В С. РОЗОВО

Заданието е да се създаде графичен знак, който визуално да представя Академията в различни рекламни инициативи.

Логото трябва да носи ясно и уникално послание, а препратките към контекста ще бъдат част от критериите за оценка на предложението.

Срокът за представяне на проектите е 17.11.2023 г. Наградата за класирания на първо място проект е 500 лева и ще бъде връчена на избрания победител в конкурса.

I. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА

Създаване на лого и графична идентичност на Академия за таланти в с. Розово

 II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Изисквания към конкурсните проекти:

Всеки проект трябва да съдържа черно-бял и цветен вариант (до 5 цвята) в голям и малък формат. Цветовете да бъдат в RGB, CMYK и HEX.

В допълнение следва да се представят варианти за използване на логото във визитка, бланка, плик, печат и брошура.

Графичният образ трябва да е лесно четим, разбираем и функционален, както и да бъде пригоден за статична печатна и електронна интерпретация.

Предложенията следва да бъдат разработени и представени във формат PDF и във векторни формати – EPS, AI, CDR.

Авторите трябва сами да представляват проектите си, а при съавторство – да са упоменати всички съавтори.

Трети лица не трябва да притежават или имат претенции към участващите в конкурса проекти.

Всеки автор може да представи до три проекта, в изготвянето на които е участвал.

Членове на журито нямат право да участват в конкурса.

Всички проекти трябва да са създадени специално за този конкурс и да не са участвали в други конкурси преди това.

Проектите не трябва да копират съществуващи графични знаци и да са били публикувани под някаква форма.

Журито може да препоръча на победителя корекции в проекта, които ще бъдат обсъдени с него преди обявяването на официалните резултати.

Заявените за участие проекти ще бъдат използвани само в рамките и за целите на конкурса.

Необходими документи за кандидатстване:

Проект на лого (във всички варианти, описани в т.1) трябва да е придружен от текстово описание на концепцията в свободна форма до 1200 знака.

Към проекта се прилагат:

  • декларация за авторство на проекта (попълнена, подписана и сканирана); декларации, които не са попълнени и подписани, няма да бъдат приети и проектът ще бъде дисквалифициран;
  • декларация за предварително съгласие за предоставяне на авторски права върху проекта за ползване и разпространяване;
  • кратка информация за автора/ите (вкл. адрес, телефонен номер и имейл).

III. КРИТЕРИИ ПРИ ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

1. Съответствие с посочените изисквания – няма да бъдат допуснати до участие проекти, които не отговарят на условията за участие в конкурса или не са придружени от всички изискуеми документи;

2. Оригиналност на идеята;

3. Композиционна яснота и единство;

4. Разпознаваема и модерна визия;

5. Възможност за разработване на логото в цялостна система за визуална идентичност.

6. Възможности за интегриране на логото в различни видове материали (банер, документ, плакат и т.н.).

IV. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

Участниците следва да изпратят предложението си на следния имейл адрес: info@talentacademy.bg , с копие до vkoeva1@gmail.com и b.karaterzieva@gmail.com .

Постъпилите конкурсни проекти ще се оценяват от специално назначено за целта жури. Журито ще разглежда само проекти, които отговарят на всички гореописани условия за участие в конкурса.

Журито ще разглежда проектите, без да разполага с информация за техните автори.

Победителят в конкурса ще бъде обявен на интернет страницата на Община Казанлък - https://www.kazanlak.bg.

Класираният на първо място проект на лого ще получи парична награда в размер на 500 лева, а класираните на второ и трето място - поощрителни награди.

След приключване на конкурса, собствеността върху наградения проект се прехвърля на Академия за таланти.

Комуникацията с участниците се извършва чрез предоставените от кандидатите имейли и телефон за връзка.

Приложения към документите за кандидатстване може да изтеглите тук:

Приложение 2

Приложение 3

КОНКУРС ЗА ЛОГО - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

публ. на 27.10.2023 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220