Местни избори 2023

„Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ обявява подбор на персонал за следните длъжности:

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Във връзка с разкриването на нова социална услуга

„Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ като държавно делегирана дейност в гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“ (до блок № 7)

 

„Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“  обявява подбор на персонал за следните длъжности:

 

 • Социален педагог 1 бр. - на пълно работно време – 8 часа
 • Психолог 1 бр. - на пълно работно време – 8 часа
 • Трудотерапевт 2 бр. - на пълно работно време – 8 часа
 • Логопед 1 бр. - на пълно работно време – 8 часа
 • Детегледач 1 бр. - на пълно работно време – 8 часа
 • Огняр/работник поддръжка - на не пълно работно време – 4 часа

 

 

1.  Изисквания за заемане на  длъжността  „СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ“:

 • Образование – висше; специалност: „Социална педагогика“; „Специална педагогика“; „Педагогика“; „Предучилищна и начална училищна педагогика“; „Предучилищна педагогика“; „Начална училищна педагогика“.
 • Професионален опит – минимум 1 година;
 • Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft  Ехcel, Internet;
 • Отлични комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Адаптивност и умения за работа с деца с увреждания;
 • Креативност и инициативност в работата;
 • Допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца с увреждания е предимство.

 

 Основни задължения и отговорности за длъжността:

 • Участва в изготвянето на оценката на възможностите и потребностите и на индивидуалния план за грижа на всеки потребител;
 • Извършва педагогическа оценка с цел определяне на образователните потребности и възможности на потребителните и поставя индивидуални цели за учебно-възпитателните дейност с тях;
 • Организира и провежда индивидуални и групови занимания с потребителите с възпитателна и образователна насоченост. Подпомага подготовката за интегрирано обучение на потребителя в масова детска градина или училище.
 • Разработва и прилага подходящи методи и техники за мотивиране на потребителите и стимулиране на личностното им развитие;
 • Подбира учебни средства, материали и помагала, подходящи за конкретната обучителна ситуация;
 • Осъществява и поддържа контакт с образователни и други институции.
 • Води съответната документация по предоставяне на педагогическа подкрепа, съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред;

 

 

2.  Изисквания за заемане на  длъжността  „ПСИХОЛОГ“:

 • Образование – висше; специалност – „Психология“;
 • Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца с увреждания е предимство;
 • Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft  Ехcel, Internet;
 • Отлични комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Адаптивност и умения за работа с деца с увреждания;
 • Аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 • Предоставя психологическа подкрепа на потребителите на Дневния център, техните семейства и подпомага работата на останалите специалисти в услугата.
 • Проучва и анализира индивидуалните психологически потребности на потребителите и прилага подходящи интервенции, тренинги, терапии за удовлетворяване на тези потребности и повишаване качеството им на живот;
 • Оказва методологическа подкрепа на целия персонал по отношение на справяне с трудно поведение, овладяване на агресията, изразяване на емоциите, успешна вербална и невербална комуникация;
 • Участва в изготвянето на оценка на възможностите и потребностите и на индивидуалния план за грижа на всеки потребител;
 • Ангажира се с пряка индивидуална и групова работа с потребителите за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения;
 •  Извършва индивидуални консултации с всеки член на персонала, потребителите и техните семейства, когато е необходимо;
 • Води съответната документация по предоставяне на услугите и отразява психологическата работа с потребителите.

Участва в екипни срещи за обсъждане на работа по случай.

 

3.  Изисквания за заемане на  длъжността  „ТРУДОТЕРАПЕВТ“:

 • Образование – минимум средно;
 • Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца увреждания е предимство;
 • Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Ехcel, Internet;
 • Отлични комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Адаптивност и умения за работа с деца с увреждания;
 • Креативност и инициативност в работата.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 • Организира трудотерапевтична дейност съобразно индивидуалните възможности и личния избор на всеки потребител.
 • Оказва подкрепа за постигане на самостоятелност и улесняване участието на потребителите в обществения живот чрез придобиване и развитие на навици и умения.
 • Работи по изготвени от него програми за индивидуална и групова работа.
 • Участва в изготвянето на оценка на възможностите и потребностите и на индивидуалния план за грижа на всеки потребител;
 • Сформира групи за работа с потребители с общи интереси;
 • Води съответната документация по предоставяне на трудотерапевтична подкрепа, съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред;

 

4.  Изисквания за заемане на  длъжността  „ЛОГОПЕД“:

 • Образование - висше; специалност „Логопедия“, „Логопедагогика“ или допълнителна професионална квалификация по логопедия;
 • Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в       областта на работа с деца с увреждания е предимство;
 •   Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft  Ехcel, Internet;
 •   Отлични комуникативни и организационни умения;
 •   Умения за работа в екип;
 •   Адаптивност и умения за работа с деца с увреждания;
 •   Креативност и инициативност в работата;

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 • Извършва диагностика и оценяване на комуникативното развитие на всеки потребител и дава предложения за подходящи начини за осъществяване на индивидуална подкрепа.
 • Разработва и прилага подходящи корекционни методи и техники за повишаване и развитие на комуникативните възможности, съобразени с индивидуалните психо-физически особености на  всеки потребител.
 • Участва в изготвянето на оценка на възможностите и потребностите и на индивидуалния план за грижа на всеки потребител.
 • Оказва методическа подкрепа на екипа и семействата по отношение на успешна вербална и невербална комуникация.
 • Осъществява партньорство със семействата на потребителите и ги подпомага при идентифициране на силните комуникативни страни у детето и страните, които се нуждаят от подкрепа.
 • Провежда индивидуални и групови консултации с потребителите и техните семейства.
 •  Разработва обучителни и информационни материали.
 •  Води съответната документация по предоставяне на логопедична подкрепа, съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред.

 

5.  Изисквания за заемане на  длъжността  „ДЕТЕГЛЕДАЧ“:

 • Образование – минимум средно;
 • Професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работа с деца с увреждания е предимство;
 • Умения за работа в екип и комуникативност;
 • Адаптивност и умения за работа с деца с увреждания.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 • Активно участва в обгрижването на потребителите, ползващи социалната услуга.
 • Отговаря за задоволяване на базовите потребности на потребителите – хранене, облекло, санитарно-хигиенни нужди, личен тоалет, преобличане и др.
 •  Съдейства на членовете на екипа при организиране ежедневието на потребителите; Взема участие в организираните занимателни и развлекателни игри съвместно с потребителите;
 •  Отговаря за санитарно-хигиенното състояние на помещенията, като спазва въведените инструкции за хигиена и дезинфекция;
 •  Подпомага членовете на екипа при организиране и провеждане на мероприятия, разходки и развлечения извън Дневния център.

 

6.  Изисквания за заемане на  длъжността  „ОГНЯР/РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА“:

 • Образование – минимум средно;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Притежаване на документ за придобита огнярска правоспособност е предимство; 
 • Да бъде запознат с правилата за безопасна работа с котли, изискванията за противопожарна охрана, инструкциите за безопасна работа и др.
 • Умения за работа в екип.    

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 • Отговаря за техническата поддръжка на сградата;
 • Отговаря и следи за правилната експлоатация на котелната инсталация и осигурява отоплението през зимния период;
 • Отговаря и следи за противопожарното състояние на котелните помещения;
 • Следи за състоянието и изправността на предоставената му техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване;
 • Следи за поддържане на нормална температура в сградата на Дневния център през отоплителния сезон  и  техническата изправност на уредите;
 • Следи за състоянието на сградата, помещенията, дворното място и се грижи за поддържането им;
 • Спазва  техниката на безопасност при работа със съоръжения, инсталации и ел. уреди;

 

 

Подборът на персонал ще се осъществи на два етапа, както следва:

            - Първи етап – допускане по документи;

            - Втори етап – интервю/събеседване;

Необходими документи:

 • Заявление (по образец);
 • Декларация за обработка на лични данни (по образец);
 • Автобиография;
 • Документ за самоличност – за сверка;
 • Документ за завършено образование – заверено копие;
 • Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);
 • Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения (ако е приложимо).

 

След приключване на подбора с одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори със срок за изпитване, в рамките на 6 месеца по реда на КТ.

 

Образци на документите могат да се получат на място в сградата на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ в гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“ (до блок № 7);

 

Лицата, желаещи да кандидатстват за обявените позиции следва да подадат документите си на място в сградата на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ в гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“ (до блок № 7), всеки работен ден от 09:00-13:00 ч. и от 13:30 до 16:00 ч.

 

Срок за подаване на документи – от 16.11.2023 г. до 24.11.2023 г. до 16:00 ч. включително.

 

Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ в гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“ (до блок № 7).     

 

Лица за контакт:

Славена Димитрова и Незабравка Иванова

сл. телефон: 0882/657-174

 

заявление

декларация

 

публ. на 17.11.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220