Публични търгове с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти в с. Розово и в с. Хаджидимитрово на 10.04.2024 г. /втора дата при липса на кандидати 24.04.2024 г./

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед №497 от 22.03.2024 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №70, взето на заседание на ОбС – Казанлък, проведено на 29.02.2024 г., обявява публични търгове с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС за продажба на следните общински имоти, както следва:

Обект на търга

 

Час на   търга

Начална тръжна цена, лв. без ДДС

Цена за тр. док.,

 в лв.

 /без дълж. ДДС/

1.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-575 с площ 400 кв. м в кв. 55, с. Розово

11:45

12 120 лв.

100 лв.

2.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) III с площ 615 кв. м в кв. 2, с. Хаджидимитрово

12:00

21 220 лв.

100 лв.

3.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, с  площ 700 кв. м в кв. 2, с. Хаджидимитрово

12:15

24 150 лв.

100 лв.

Търгoвете ще се проведат на 10.04.2024 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, втора дата 24.04.2024 г.,  при същите условия.
Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация се получава от гише №5 в ЦАО при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в ЦАО при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 842172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.
Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху цената по договор, както и дължимият ДДС.
Оглед на имотите – 10-15 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие, със собствен превоз на кандидата и в присъствието на представител на Община Казанлък.
Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦАО при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок - 12.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга.
За подробна информация – ЦАО при Община Казанлък или на тел.: 0431/98243.

 

ДАНИЕЛА КОЛЕВА /П/
Началник отдел ОС

 

публ. на 26.03.2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220