Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти в гр. Казанлък, с. Овощник и с. Копринка на 10.04.2024 г. /втора дата при липса на кандидати 24.04.2024 г./

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, Заповеди №495/22.03.2024 г. и №496/22.03.2024 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения №№65, 67 и №71 взети на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №9, обявява публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VI от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък за продажба на общински имоти.

Търговете ще се проведат на 10.04.2024 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, при следните условия:
1. ПИ с идентификатор 35167.505.267 с площ по документ за собственост - 11441 кв. м., гр. Казанлък – час на търга 10:00 часа, с нач. тръжна цена без ДДС 520 670 лв., цена за тръжна документация 120 лева без ДДС

2. ПИ с идентификатор 35167.505.65 с площ 3 572 кв. м., гр. Казанлък - час на търга 10:15 часа, с нач. тръжна цена без ДДС 162 550 лв., цена за тръжна документация 120 лева без ДДС

3. ПИ с идентификатор 35167.505.7 с площ 303 кв. м., ведно с построената в имота Сграда с идентификатор 35167.505.7.1 със ЗП 98 кв. м., гр. Казанлък, ул. „Петрова нива“ №26А - час на търга 10:30 часа, с нач. тръжна цена без ДДС 84 240 лв., цена за тръжна документация 120 лева без ДДС

4. Поземлен имот с идентификатор 53179.133.72 с площ от 693 кв. м., село Овощник, общ.    Казанлък - час на търга 10:45 часа, с нач. тръжна цена без ДДС 3 880 лв., цена за тръжна документация 100 лева без ДДС

5. Поземлен имот с идентификатор 53179.103.77 с площ от 1 118 кв. м., село Овощник, общ. Казанлък - час на търга 11:00 часа, с нач. тръжна цена без ДДС 6 260 лв., цена за тръжна документация 100 лева без ДДС

6. Поземлен имот с идентификатор 38563.43.7 с площ от 822 кв. м., село Копринка, общ. Казанлък - час на търга 11:15 часа, с нач. тръжна цена без ДДС 8 000 лв., цена за тръжна документация 100 лева без ДДС

7. Поземлен имот с идентификатор 38563.44.4 с площ от 726 кв. м., село Копринка, общ. Казанлък - час на търга 11:30 часа, с нач. тръжна цена без ДДС 7 060 лв., цена за тръжна документация 100 лева без ДДС

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) – 24.04.2024 г., при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие или на касата в ЦАО при Община Казанлък.
Тръжна документация се получава от гише №5 в ЦАО при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в Центъра за административно обслужване при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.
Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху цената по договор, както и ДДС върху цената по договор.
Оглед на имотите – 13:30-15:30 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие, със собствен превоз на кандидата.
Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦАО при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок – 12:30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търговете. Документите се подават в непрозрачен плик, надписан с цялото наименование на търга и името на кандидата, съгласно чл. 88, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък.
За подробна информация – ЦАО при Община Казанлък или на тел. 0431/98253; 0431/98243.

Даниела Колева /П/
Началник отдел ОС

публ. на 26.03.2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220