Публичет търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имот СОС 35167.502.70.1.34 на 23.04.2024 г. (втора дата при липса на кандидати 07.05.2024 г.)

РЕШЕНИЕ 72 от 29 февруари 2024 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1, 2 и 3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) и свое Решение №126/31.03.2016 г. за откриване на процедура за приватизация, реши:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на СОС с идентификатор 35167.502.70.1.34 по КККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, с обща площ 152 кв. м.; Адрес: гр. Казанлък, ул. “Чудомир“ № 6, ет. 4, обект 34; Предназначение на самостоятелния обект: „За офис“; Нива на обекта: 1; Съседни СОС: На същия етаж: няма обект (коридор), Под обекта: 35167.502.70.1.22, Над обекта: няма. СОС се намира на етаж 4 в Сграда с идентификатор 35167.502.70.1; предназначение: Друг вид обществена сграда, разположена в ПИ с идентификатор 35167.502.70; Обектът е с РЗП 202,62 кв. м. и включва прилежащи части от общите части на сградата.
Търгът да се проведе при следните условия:
1. Начална тръжна цена 203 900 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проекто-договора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG18SOMB91303321727300 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – от гише №5 в ЦАО на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 150 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦАО при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG07SOMB91308421727344, код вид на плащане: 447000 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:
а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10:00 до 15:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 14:00 часа в Ритуалната зала на Община Казанлък. При липса на кандидати на 35-ия ден при същите условия.

 

Председател: /П/
Н. Златанов

 

публ. на 03.04.2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220