Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти в гр. Казанлък, с. Ясеново на 13.05.2024 г. и 16.05.2024 г.

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, Заповеди №751/25.04.2024 г. и №752/25.04.2024 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения №№110, 111 и №112 взети на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11, обявява публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VI от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък за продажба на общински имоти.

I. Търговете ще се проведат на 13.05.2024 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, при следните условия:

Позиция № Обект на търга Час на търга Начална тръжна цена, лв. без ДДС Цена на тръжна док. (без дължимо ДДС)
1 Поземлен имот с идентификатор 35167.507.300 с площ от 3 189 кв. м., кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък 14:00
143 510,00
120
2
Поземлен имот с идентификатор 35167.507.353 с площ от 1 343 кв. м., кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък
14:15
60 440,00
120
3
Поземлен имот с идентификатор 35167.507.343 с площ от 1 310 кв. м., кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък
14:30
61 570,00
120
4
Поземлен имот с идентификатор 35167.507.354 с площ от 2 576 кв. м., кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък
14:45
115 920,00
120
5 Поземлен имот с идентификатор 35167.507.351 с площ от 2 441 кв. м., кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък 15:00 109 850,00 120

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) – 27.05.2024 г., при същите условия.

Ⅱ. Търговете ще се проведат на 16.05.2024 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, при следните условия:

 

Позиция № Обект на търга Час на търга Начална тръжна цена, лв. без ДДС Цена на тръжна док. (без дължимо ДДС)
1
Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9270, с площ 458 кв.м., гр. Казанлък, м. „Старите лозя“
10:00
21 530
120
2
Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9249, с площ 883 кв.м., гр. Казанлък, м. „Старите лозя“
 
10:15
41 500
120
3
Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9248, с площ 1252 кв.м., гр. Казанлък, м. „Старите лозя“
10:30
58 840
120
4
Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9321, с площ 423 кв.м., гр. Казанлък, м. „Старите лозя“
10:45
19 880
120
5
УПИ I , кв. 56 с площ 965 кв.м по действащ ПУП на с. Ясеново
11:00
16 400
120
6
УПИ II , кв. 56 с площ 890 кв.м по действащ ПУП на с. Ясеново
11:15
15 130
120
7
УПИ III, кв. 56 с площ 1645 кв.м по действащ ПУП на с. Ясеново
11:30
27 960
120
8 УПИ IV, кв. 56 с площ 900 кв.м по действащ ПУП на с. Ясеново 11:45 15 300 120

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) - 30.05.2024 г., при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие или на касата в ЦАО при Община Казанлък.

Тръжна документация се получава от гише №5 в ЦАО при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в Центъра за административно обслужване при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.

Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху цената по договор, както и ДДС върху цената по договор.

Оглед на имотите – 13:30-15:30 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие, със собствен превоз на кандидата.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦАО при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок – 12:30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търговете. Документите се подават в непрозрачен плик, надписан с цялото наименование на търга и името на кандидата, съгласно чл. 88, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък.

За подробна информация – ЦАО при Община Казанлък или на www.kazanlak.bg, За контакти: 0431/98253; 0431/98243.

 

Славена Бояджиева, /П/

Директор Дирекция „OСБ“

публ. на 07.05.2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220