Публични търгове с тайно наддаване за продажба на Общински имоти гр. Казанлък и с. Ясеново, първа дата 04.06.2024 и 05.06.2024 г., втора дата при липса на кандидати - 18.06.2024 г. и 19.06.2024 г.

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, Заповеди №874/17.05.2024 г. и №875/17.05.2024 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения №№133, 1134 и №136 взети на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведено на 25.04.2024 г., Протокол №12, обявява публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VI от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък за продажба на общински имоти.

I. Търговете ще се проведат на 04.06.2024 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, при следните условия:

Позиция № Обект на търга Час на търга Начална тръжна цена лв. без ДДС Цена на тръжна док. в лв. без ДДС
1. ПИ с идентификатор 35167.503.9331 с площ от 590 кв. м., м. „Старите лозя“, гр. Казанлък 10:00 27730,00 120
2. ПИ с идентификатор 35167.503.9375 с площ от 559 кв. м., м. „Старите лозя“, гр. Казанлък 10:15 26270,00 120
3. ПИ с идентификатор 35167.503.9371 с площ от 912 кв. м., м. „Старите лозя“, гр. Казанлък 10:30 42860,00 120
4. ПИ с идентификатор 35167.503.9290 с площ от 409 кв. м., м. „Старите лозя“, гр. Казанлък 10:45 19220,00 120
5. ПИ с идентификатор 35167.503.9194 с площ от 608 кв. м., м. „Старите лозя“, гр. Казанлък 11:00 28580,00 120
6. ПИ с идентификатор 35167.503.9325 с площ от 402 кв. м., м. „Старите лозя“, гр. Казанлък 11:15 18890,00 120
7. ПИ с идентификатор 35167.503.9336 площ от 442 кв. м., м. „Старите лозя“, гр. Казанлък 11:30 20770,00 120
8. ПИ с идентификатор 35167.503.9340 с площ от 925 кв. м., м. „Старите лозя“, гр. Казанлък 11:45 43480,00 120
9. ПИ с идентификатор 35167.503.9377 с площ от 1110 кв. м., м. „Старите лозя“, гр. Казанлък 12:00 52170,00 120
10. ПИ с идентификатор 35167.503.9369 с площ от 857 кв. м., м. „Старите лозя“, гр. Казанлък 12.15 40280,00 120

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) – 18.06.2024 г., при същите условия.

Ⅱ. Търговете ще се проведат на 05.06.2024 г. в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, при следните условия:

Позиция № Обект на търга Час на търга Начална тръжна цена в лв. без ДДС Цена на тръжна док. в лв. без ДДС
1. ПИ с идентификатор 35167.502.6379 с площ 233 кв. м. гр. Казанлък, ул. „Патриарх Евтимий“ №9, ведно с построената върху него Сграда с идентификатор 35167.502.6379.1 ЗП 78 кв. м., По ПУП на град Казанлък, представлява 233/374 ид. ч. от УПИ Ⅱ-6379,6383 в квартал 263А 10:00 91 700.00 120
2. УПИ I-503, с площ 1200 кв.м. в кв. 65, с. Ясеново 10:15 20 400,00 100
3. УПИ II-507, с площ 1265 кв.м. в кв. 65, с. Ясеново 10:30 21 500,00  100
4. УПИ III-508, с площ 1305 кв.м. в кв. 65, с. Ясеново 10:45 22 200,00 100
5. УПИ X-506, с площ 1315 кв.м. в кв. 65, с. Ясеново 11:00 22 350,00 100
6. УПИ XI-505, с площ 1050 кв.м. в кв. 65, с. Ясеново 11:15 17 850,00 100
7. УПИ XII-504, с площ 1080 кв.м. в кв. 65, с. Ясеново 11:30 18 350,00 100

Втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) - 19.06.2024 г., при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие или на касата в ЦАО при Община Казанлък.

Тръжна документация се получава от гише №5 в ЦАО при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в Центъра за административно обслужване при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.

Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху цената по договор, както и ДДС върху цената по договор.

Оглед на имотите – 14:00-16:00 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие, със собствен превоз на кандидата.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦАО при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок – 12:30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търговете. Документите се подават в непрозрачен плик, надписан с цялото наименование на търга и името на кандидата, съгласно чл. 88, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък.

За подробна информация – ЦАО при Община Казанлък или на www.kazanlak.bg, За контакти: 0431/98253; 0431/98243.

 

ЗДРАВКО БАЛЕВСКИ, /П/

Директор дирекция СПП

публ. на 22.05.2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220