Изпълняващи общинската политика в областта на младежта

Златка Стоева

Ст.експерт ,,Младежки дейности”

Община Казанлък

Тел: 0431/ 98255

Мобилен: 0988924404

e-mail: z.stoeva@kazanlak.bg

Подготвя и осъществява мероприятия, свързани с развитието на общинската политика относно младите хора.

Области на дейност:

- Социално включване и приобщаване към обществения живот;

- Социални, културни, спортни и творчески дейности за младите хора;

- Повишаване на мотивацията сред младите;

- Подпомага дейността на младежките организации като анализира, планира, организира, наблюдава и оценява младежката политика въз основа на индивидуален подход и оценка на конкретните потребности на младежите;

- Подпомага изготвянето на младежки проекти, финансирани от различни източници, включително от европейски фондове.

Община Казанлък провежда последователна и целенасочена политика на подкрепа за младите хора и насърчаване на тяхното личностно и професионално развитие. В тази връзка, в структурата на общинска администрация функционира отдел „Стратегическо планиране и проекти”, една от задачите на който е да подпомага младите хора в реализирането на различни инициативи, насочени към самите тях.  През годините са реализирани различни по обем и съдържание проекти и инициативи с активното участие на младите хора от общността.

Общинска администрация Казанлък насърчава и подпомага младежите от общината в организирането на благотворителни акции и кампании, насочени към млади хора в неравностойно положение.

 

 

Младши експерт "Младежки медиатор"

тел. 088 999 1089

e-mail:   m.mediator@kazanlak.bg 

Страница: www.facebook.com/mladejkimediatorkz

  В изпълнение на Национална програма "Активиране на неактивни лица"  в Община Казанлък работи Младши експерт "Младежки медиатор", който  изпълнява функцията на посредник между неактивните младежи, обект на Програмата и институциите, които осигуряват подходящите социални, здравни, образователни и др. услуги, допълващи по ефективен начин посредническите услуги, предоставяни от ДБТ.

Младежкия медиатор работи съвместно със експерти от различни институции, за да предложат пакет от услуги, които в максимална степен да удовлетворят индивидуалните потребностите на съответното безработно лице, планират и координират процеса на тяхното предоставяне.

Целта е активиране и включване в пазара на труда на неактивни, в т.ч. обезкуражени лица и младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ), и активиране на безработни лица, посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за насърчаване на включването им в обучение, връщане в образователната система, заетост и други. 

Информация и консултации може да получат младежи, които са: 

► на възраст от 16 до 29 години

► безработни и нерегистрирани в ДБТ

Консултации, информация и срещи с младежкия медиатор, може да осъществите в сградата на Младежки дом - гр. Казанлък, ул."Капрони" 1И 

публ. на 13.06.2012 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220